ЗАСЕДАНИЯ

Двадесет и петото заседание на Общинския съвет - Каварна на 25 юли 2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и петото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 25 юли 2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР), изменение на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта за УПИ XXI-9981, кв. 329  (докл. вх. № 251).

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и собствеността на територията на община Каварна (докл. вх. № 182).

3. Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „В и К Добрич” АД, гр. Добрич  (докл. вх. № 271).

4. Питания

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждане на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.

КРАСИМИР КРЪСТЕВ

Председател на Общински съвет - Каварна