ЗАСЕДАНИЯ

Двадесет и шестото заседание на Общинския съвет - Каварна на 29 август 2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и шестото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 29 август 2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каварна (2017–2019 г.) и Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каварна (докл. вх. № 290).

2.  Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с намален брой ученици в училищата и групи с намален брой деца в детските градини от община Каварна за учебната 2017/2018 година (докл. вх. № 289).

3. Включване на Детска градина „Слънце” – с. Септемврийци и Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Белгун в списъка на защитени детски градини и училища към Министерския съвет (докл. вх. № 291).

4. Включване на училищата и детските градини от община Каварна в Списъка на средищните детски градини и училища през 2017/2018 учебна година, който се утвърждава от Министерския съвет (докл. вх. № 294).

5. Информация за изпълнение на бюджета на община Каварна към 30 юни 2017 година (докл. вх. № 300).

6. Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост (докл. вх. № 322).

7. Продажба на поземлен имот - общинска частна собственост, находящ се в град Каварна (докл. вх. № 317).

8. Учредяване на право на строеж върху общински имот в град Каварна (докл. вх. № 311).

9. Промяна на характера на поземлен имот в село Вранино, община Каварна от публична общинска собственост в частна общинска собственост (докл. вх. № 313).

10. Прекратяване на съсобственост в град Каварна (докл. вх. № 307).

11. Прекратяване на съсобственост в град Каварна (докл. вх. № 315).

12. Прекратяване на съсобственост в село Камен бряг, община Каварна (докл. вх. № 306).

13. Прекратяване на съсобственост в село Българево, община Каварна (докл. вх. № 309).

14. Прекратяване на съсобственост в село Топола, община Каварна (докл. вх. № 305).

15. Прекратяване на съсобственост в СО Топола, село Топола, община Каварна (докл. вх. № 308).

16. Прекратяване на съсобственост в СО Топола, село Топола, община Каварна (докл. вх. № 310).

17. Отдаване под наем на земеделски земи – общинска собственост на територията на община Каварна по реда на чл.24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (докл. вх. № 312).

18. Изключване от резерват „Калиакра” на обекти: част от морски плаж „Болата” – ПИ 07257.45.506, две съществуващи брегоукрепителни съоръжения, явяващи се ПИ 07257.45.508 и ПИ 07257.45.510, пътят, водещ от границата на резервата до тях (продължение на ПИ 07257.235.272 – общински път IV клас) и мост, находящи се в землището на село Българево, община Каварна (докл. вх. № 318).

19. Одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, представляващ външно захранване на имот с идентификатор 35064.43.11 по кадастралната карта на гр. Каварна (докл. вх. № 279).

20. Одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП–ПР), изменение на плана за регулация на село Свети Никола,  община Каварна, в частта за УПИ XV-28 и УПИ XVII-75, кв. 6 (докл. вх. № 319).

КРАСИМИР КРЪСТЕВ

Председател на Общински съвет - Каварна