ЗАСЕДАНИЯ

Двадесет и седмото заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 септември 2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и седмото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 септември 2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на маломерна паралелка в СУ „Стефан Караджа” гр. Каварна за учебната 2017/2018 година (докл. вх. № 367).

2. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2016 година (докл. вх. № 277).

3. Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза за периода 2018 -2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности (докл. вх. № 362).

4. Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 332 по протокол № 26 от заседанието на Общинския съвет на 29.08.2017 г. (докл. вх. № 361).

5. Изменение на ПУП-ПР в КК „Карвуна”, с. Топола, общ. Каварна и продажба на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ (докл. вх. № 360).

6. Прекратяване на съсобственост в СО Топола, село Топола, община Каварна (докл. вх. № 352).

7. Прекратяване на съсобственост в СО Божурец, село Божурец, община Каварна (докл. вх. № 353).

8. Прекратяване на съсобственост в СО Божурец, село Божурец, община Каварна (докл. вх. № 354).

9. Прекратяване на съсобственост в село Българево, община Каварна (докл. вх. № 355).

10. Предоставяне за ползване на общинските полски пътища на територията на община Каварна за стопанската 2017 г. – 2018 г. (докл. вх. № 359).

11. Одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания, представляващ подземен електропровод СрН 20 кV за обект „Система за органична хидропоника в ПИ 07257.16.131 по КК на с. Българево, общ. Каварна” (докл. вх. № 356).

12. Одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания, представляващ водопроводно отклонение за обект „Система за органична хидропоника в ПИ 07257.16.131 по КК на с. Българево, общ. Каварна” (докл. вх. № 357).

13. Одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за изменение на регулация (ПУП-ПИР) на село Българево, общ. Каварна, в частта за УПИ X-61, УПИ XVI-143, имот с идентификатор 07257.501.145 в кв. 9 и улици „Шеста” и „Седма” (докл. вх. № 358).

14. Определяне на имот – публична общинска собственост за целите и дейностите по проект „Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа” (LEARN „Listen, Educate, Act and Read in a Network”), реф. № 16.5.2.056 по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014 – 2020, Договор за безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР № 70417/24.05.2017 г. (докл. вх. № 365).

КРАСИМИР КРЪСТЕВ

Председател на Общински съвет - Каварна