ЗАСЕДАНИЯ

Двадесет и осмото заседание на Общинския съвет - Каварна на 31 октомври 2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и осмото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 31 октомври 2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

1. Актуализация на бюджета на Община Каварна за 2017 година (докл. вх. № 402).

2. Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост  (докл. вх. № 412).

3. Отдаване под наем на земеделска земя – общинска собственост по реда на чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в землището на село Вранино, община Каварна (докл. вх. № 385).

4. Промяна на начина на трайно ползване на пасища за други земеделски нужди на територията на община Каварна (докл. вх. № 387).

5. Предоставяне за ползване на общинските полски пътища на територията на община Каварна за стопанската 2017 г. – 2018 г. (докл. вх. № 392).

6. Прекратяване на съсобственост в село Камен бряг, община Каварна (докл. вх. № 388).

7. Учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в град Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост (докл. вх. № 386).

8. Учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в град Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост (докл. вх. № 389).

9. Учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в град Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост (докл. вх. № 390).

10. Учредяване на възмездно право на пристрояване на сграда върху общински поземлен имот в град Каварна (докл. вх. № 391).

11. Предоставяне на свободно нежилищно помещение – частна общинска собственост за нуждите на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „ЕКИП КОНСУЛТ” (докл. вх. № 384).

12. Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП - ПР) на КК Карвуна,  община Каварна, в обхват УПИ V-38 кв. 11, част от улица между кв. 11 и кв. 14 от осова точка 109а до осова точка 112а и паркинг (докл. вх. № 396).

13. Издаване на Запис на Заповед за авансово плащане по проект „Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд”, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020” чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002–0158-С01„Осигуряване на топъл обяд - 2017” на територията на Община Каварна (докл. вх. № 383).

14. Даване на съгласие по постъпила молба вх. № 345/05.09.2017 г. от Андон Еленков Илиев и Валя Ивайлова Илиева за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (докл. вх. № 382).

15. Побратимяване на община Каварна с гр. Вулканещи, Молдова (докл. вх. № 395).

16. Одобряване на разходите на командировки на кмета на община Каварна за периода 01.01.2017 г. – 31.08.2017 г. (докл. вх. № 399).

КРАСИМИР КРЪСТЕВ

Председател на Общински съвет - Каварна