ЗАСЕДАНИЯ

Двадесет и деветото заседание на Общинския съвет - Каварна ще се проведе на 28 ноември 2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и деветото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 ноември 2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания, представляващ подземен електропровод 20 кV от имот с идентификатор 05009.515.318 до съществуващ електрически стълб в имот с идентификатор 05009.515.45 в землище с. Божурец, общ. Каварна (докл. вх. № 432).

2. Одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания, представляващ подземен електропровод 20 кV от Ж.Р. стълб в имот с идентификатор 66113.15.72, с. Селце до главна разпределителна уредба (ГРУ) в имот с  идентификатор 35064.11.42,  гр. Каварна, общ. Каварна (докл. вх. № 433).

3. Делба на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Селце, общ. Каварна (докл. вх. № 431).

4. Прилагане на разпоредбите на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за промяна на границите на поземлени имоти, даване на съгласие за преобразуване на общинска публична собственост в частна общинска собственост и разпореждане с общински имот в с. Селце, общ. Каварна (докл. вх. № 430).

5. Прекратяване на съсобственост в село Селце, община Каварна (докл. вх. № 429).

6. Молба с вх. № РД-01-6521/08.11.2017 г. от Величка Стелиянова Касабова за предоставяне на свободно нежилищно помещение – частна общинска собственост за нуждите на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „ЕКИП КОНСУЛТ” (докл. вх. № 434).

7. Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „В и К Добрич” АД гр. Добрич (докл. вх. № 435).

8. Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.05.2017 г. – 31.10.2017 г. (докл. вх. № 428).

9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

КРАСИМИР КРЪСТЕВ

Председател на Общински съвет - Каварна