ЗАСЕДАНИЯ

Тридесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 19 декември 2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесетото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 19 декември 2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

1. Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 година (докл. вх. № 442).

2. Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост (докл. вх. № 458).

3. Продажба на поземлен имот – общинска частна собственост, находящ се в с. Могилище, общ. Каварна (докл. вх. № 461).

4. Продажба на поземлен имот – общинска частна собственост, находящ се в с. Българево, общ. Каварна (докл. вх. № 462).

5. Безвъзмездно учредяване на право на строеж върху общински имот в гр. Каварна (докл. вх. № 463).

6. Продажба на движими вещи – общинска собственост (докл. вх. № 457).

7. Прекратяване на съсобственост в град Каварна (докл. вх. № 460).

8. Одобряване на задание за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) и разрешаване изработването на проект за ПУП - ПРЗ в частта за УПИ II и УПИ III в кв. 125, и част от улица от осова точка 259 до осова точка 260 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич (докл. вх. № 467).

9. Определяне на представител на Община Каварна за участие в комисия за изработване на Областна здравна карта за област Добрич (докл. вх. № 466).

10. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Каварна (докл. вх. № 459).

11. Издаване на Запис на Заповед за авансово плащане по проект „Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019”, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020” чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002–0158-С03„Осигуряване на топъл обяд 2016-2019” на територията на Община Каварна (докл. вх. № 473).

КРАСИМИР КРЪСТЕВ

Председател на Общински съвет - Каварна