ЗАСЕДАНИЯ

Тридесет и първо заседание на Общинския съвет - Каварна на 2 февруари 2018 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и първото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 2 февруари 2018 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Статут за присъждане на награди „24 май” на Община Каварна в системата на предучилищното и училищното образование и на културата (докл. вх. № 11).

2. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Каварна за 2018 година (докл. вх. № 35).

3. Определяне на имоти – частна общинска собственост, подлежащи на застраховане съгласно ЗОС (докл. вх. № 20).

4. Приемане на списък по Наредбата по чл. 45а от ЗОС за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажба на общински жилища (докл. вх. № 19).

5. Отчет на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 година (докл. вх. № 29).

6. Приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 година (докл. вх. № 18).

7. Приемане бюджета на Община Каварна за 2018 година (докл. вх. № 14).

8. Изменение на предложение за записване на общински облигации от 02.04.2009 г. (докл. вх. № 32).

9. Делегиране на правомощия на Кмета на Община Каварна Нина Георгиева Ставрева за издаване на запис на заповед от община Каварна в полза на ДФ „Земеделие – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 08/07/2/0/00595 от 22.12.2017 г., Проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Каварна”, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския Земеделския фонд за развитие на селските райони, сключен между Община Каварна и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция (докл. вх. № 27).

10. Отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2018/2019 година, приемане на списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, годишния план за паша, определяне правилата за ползване на общинските пасища и мери и задълженията на общината и на ползвателите за поддържане на мерите, пасищата и ливадите (докл. вх. № 21).

11. Предоставяне на общински поземлен имот в гр. Каварна за обезщетение на собственици в изпълнение на съдебно решение (докл. вх. № 22).

12. Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в  гр. Каварна (докл. вх. № 23).

13. Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг, общ. Каварна (докл. вх. № 24).

14. Продажба на движими вещи – общинска собственост (докл. вх. № 25).

15. Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „В и К Добрич”АД гр. Добрич (докл. вх. № 26).

16. Провеждане на конкурс за управител на Общинско предприятие „Чиракман” гр. Каварна и назначаване на комисия за провеждане на конкурса (докл. вх. № 16).

17. Приемане на Решение за промяна на наименованието на разкритата специализирана институция Дом за възрастни с умствена изостаналост в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (докл. вх. № 17).

18.  Отпускане на еднократна финансова помощ на Шериф Ахмедов Мехмедов от гр. Каварна (докл. вх. № 34).

19. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Каварна за периода 01.09.2017 г. – 31.12.2017 г. (докл. вх. № 33).

КРАСИМИР КРЪСТЕВ

Председател на Общински съвет - Каварна