ЗАСЕДАНИЯ

Тридесет и второ заседание на Общинския съвет - Каварна на 6 март 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и второто  заседание на Общинския съвет - Каварна на 6 март 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане на План за младежта за  2018 година (докл. вх. № 74).   
2. Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2017 г. (докл. вх. № 81).   
3. Приемане на Правилник за устройството и дейността на художествена галерия „Христо Градечлиев” (докл. вх. № 28).   
4. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на  територията на Община Каварна (докл. вх. № 80).   
5. Промяна на решение № 291 по протокол № 21 от 25 април 2017 г. на Общински съвет – Каварна (докл. вх. № 82).  
6. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 година (докл. вх. № 85).   
7. Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост (докл. вх. № 83).  
8. Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна (докл. вх. № 89).  
9. Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Могилище (докл. вх. № 90).  
10. Удължаване на срока по договор за наем, сключен по реда на чл. 56 от ЗУТ с община  Каварна (докл. вх. № 86). 
11. Одобряване на пазарни наемни цени на земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища (докл. вх. № 87).  
12. Одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план – план за изменение и разрешаване изработването на проект за изменение на регулационния план на с. Нейково, общ. Каварна в частта за УПИ X, УПИ IX в кв. 16 и част от улица от о.т. 29 до о.т. 28 (докл. вх. № 84).  
13. Корегиране на решение № 67.5.6.2003 по Протокол № 5 от 29.07.2003 г. на Общински съвет – Каварна (докл. вх. № 92). 
14. Отпускане на еднократна финансова помощ на Васил Димитров Манолов от с. Нейково, община Каварна (докл. вх. № 91). 
15. Даване на съгласие за одобряване на разходите от бюджета, необходими на Исторически музей – Каварна като собствен принос в проект № 528: „A JOINT OPENED WINDOW TO THE UNIVERSE MYSTERIES”, избран по програмата „Интеррег Румъния – България” (докл. вх. № 93).   
16. Годишен отчет на кмета за изпълнение на програмата за управление на Община Каварна за 2017 г. (докл. вх. № 51). 
17. Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Каварна (докл. вх. № 30).  
18. Информация за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Каварна (докл. вх. № 77).   
19. Провеждане на редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „В и К Добрич”АД гр. Добрич (докл. вх. № 76).  
20. Определяне на представители на Постоянната комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта за участие в експертната комисия  за разглеждане на кандидатурите за присъждане на награди „24 май” на Община Каварна в системата на предучилищното и училищното образование и на културата (докл. вх. № 105).

КРАСИМИР КРЪСТЕВ 
Председател на Общински съвет - Каварна