ЗАСЕДАНИЯ

Тридесет и трето заседание на Общинския съвет - Каварна на 17 април 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и третото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 17 април 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – I-ви етап (докл. вх. № 122).   

2. Избор на директор на Общинско предприятие „Чиракман” град Каварна (докл. вх. № 124).   

3 Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост (докл. вх. № 128).   

4. Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост в землището на с. Българево, община Каварна (докл. вх. № 132).   

5. Учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост (докл. вх. № 133).   

6. Предоставяне безвъзмездно за управление на поземлени имоти – публична общинска собственост в гр. Каварна (докл. вх. № 129).  

7. Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна (докл. вх. № 139).  

8. Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Селце, общ. Каварна (докл. вх. № 131).

9. Изменение на ПУП-ПР в село Свети Никола, общ. Каварна на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ (докл. вх. № 130).   

10. Съгласие за изработване на проект за изменение на плана за регулация на с. Поручик Чунчево, общ. Каварна в частта за кв. 2, в обхват ПИ 67861.501.132 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) (докл. вх. № 141).   

11. Одобряване на задание за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън  границите на населените места и селищните образувания, представляващ външен водопровод от тръбен кладенец   Р104 до НР 6000 куб. м, община Каварна, област Добрич (докл. вх. № 140).   

12. Одобряване на задание за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън  границите на населените места и селищните образувания, представляващ външен водопровод от тръбен кладенец   Р110 до НР 6000 куб. м, община Каварна, област Добрич (докл. вх. № 142).   

13. Отпускане на еднократна финансова помощ на Надежда Веселинова Пиндикова за детето Теодор Надеждов Пиндиков  (докл. вх. № 120).   

14. Даване на съгласие по постъпила молба от Златка Христова Стоева вх. № РД-15-579/07.03.2018 г. за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (докл. вх. № 123).   

15. Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Каварна за 2019 г. (докл. вх. № 121).   

16. Подкрепа по разработване и изграждане на проект „Проучване, разработване и изграждане на устойчив туристически маршрут - „Черно море” (докл. вх. № 135).   

17. Приемане на План за противодействие на тероризма на община Каварна (докл. вх. № 134).   

18. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Каварна за периода 01.01.2018 г. – 31.03.2018 г.  (докл. вх. № 138).   

19. Питания.

КРАСИМИР КРЪСТЕВ

Председател на Общински съвет - Каварна