ЗАСЕДАНИЯ

Тридесет и четвъртото заседание на Общинския съвет - Каварна на 16 май 2018 година (сряда) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и четвъртото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 16 май 2018 година (сряда) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Наредба за условията и реда за организиране и финансиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на община Каварна (докл. вх. № 173).

2. Приемане на годишни финансово-счетоводни отчети на дружествата, в които Община Каварна притежава части от капитала за 2017 година (докл. вх. № 169).

3. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. (докл. вх. № 168)

4. Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 г. (докл. вх. № 172)

5. Кандидатстване на община Каварна по процедури чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение” по подмярка 7.2. – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с проектно предложение с работно наименование „Реконструкция и възстановяване на паркови пространства в землището на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич” (докл. вх. № 176).

6. Кандидатстване на община Каварна по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.002 – училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна  инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по §10 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование” по подмярка 7.2. – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с проектно предложение с работно наименование „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ „Стефан Караджа”, находящо се в ПИ 35064.501.902 в землището на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич” (докл. вх. № 177).

7. Кандидатстване на община Каварна по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 – спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура” по подмярка 7.2. – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с проектно предложение с работно наименование „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна” (докл. вх. № 178).

8. Съгласие за изработване на проект за изменение на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна в частта за кв. 102, в обхват УПИ I, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията (докл. вх. № 175)

9. Съгласие за изработване на проект за изменение на плана за регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна в частта за кв. 306, в обхват УПИ XIII до УПИ XX, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията (докл. вх. № 179).

10. Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.11.2017 – 30.04.2018 г. (докл. вх. № 174)

11. Сформиране на работна група за изготвяне проект за Наредба за символите и почетните звания на Община Каварна (докл. вх. № 171).

12. Предложение за присъждане на награди „24 май” на Община Каварна в системата на предучилищното и училищното образование и на културата (докл. вх. № 188).

КРАСИМИР КРЪСТЕВ

Председател на Общински съвет - Каварна