ЗАСЕДАНИЯ

Tридесет и петото заседание на Общинския съвет - Каварна на 12 юни 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и петото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 12 юни 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

1. Преразглеждане на решение № 456 по протокол № 34 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 16.05.2018 г. (докл. вх. № 208).

2. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Добрич (докл. вх. № 150).

3. Определяне на представители на общинския съвет за участие в комисия за изготвяне на проект за Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Каварна (докл. вх. № 193).

КРАСИМИР КРЪСТЕВ

Председател на Общински съвет - Каварна