ЗАСЕДАНИЯ

Тридесет и шестото заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 юни 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и шестото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 юни 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на ОП „Чиракман“ за 2017 година (докл. вх. № 238).

2. Проект на Наредба за изменение на Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Каварна (докл. вх. № 237).

3. Изискване на информация във връзка с изработване на Общ устройствен план на Община Каварна (докл. вх. № 244).

4. Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост (докл. вх. № 228).

5 . Промяна на списъка по Наредбата по чл.45а от ЗОС за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в общински жилища и продажба на общински жилища (докл. вх. № 229).

6. Продажба на общински жилищен имот – апартамент в ЖБ „Витоша” в гр. Каварна (докл. вх. № 234).

7. Продажба на общински жилищен имот – апартамент в АЖБ „Черно море” в гр. Каварна (докл. вх. № 232).

8. Учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост (докл. вх. № 218).

9. Учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост (докл. вх. № 215).

10. Отдаване под наем на земеделска земя – общинска собственост в землището на гр. Каварна (докл. вх. № 235).

11. Отдаване под наем на земеделска земя – общинска собственост в землището на с. Войниково, общ. Тервел по реда на чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и определяне начална годишна цена (докл. вх. № 217).

12. Разделяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището на с. Вранино, община Каварна (докл. вх. № 220).

13. Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна (докл. вх. № 231).

14. Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Българево, община Каварна (докл. вх. № 230).

15. Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър, община Каварна (докл. вх. № 216).

16. Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, с. Топола, общ. Каварна (докл. вх. № 219).

17. Изменение на ПУП-ПР в гр. Каварна и продажба на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ (докл. вх. № 221).

18. Изменение на ПУП-ПР в гр. Каварна и продажба на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ (докл. вх. № 233).

19. Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 458 по Протокол № 34 от заседанието на Общински съвет – Каварна, проведено на 16.05.2018 г. (докл. вх. № 236).

КРАСИМИР КРЪСТЕВ

Председател на Общински съвет - Каварна