ЗАСЕДАНИЯ

Тридесет и седмото заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 август 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и седмото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 август 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с намален брой ученици в училищата и на групи с намален брой деца в детските градини на община Каварна за учебната 2018/2019 г. (докл. вх. № 306).

2. Включване на Детска градина „Слънце“ – с. Септемврийци и Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Белгун в списъка на защитени детски градини и училища към Министерския съвет (докл. вх. № 311).

3. Включване на училищата и детските градини от Община Каварна в Списъка на средищните детски градини и училища през 2018/2019  учебна година, който се утвърждава от Министерския съвет (докл. вх. № 318).

4. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в  Община Каварна (2018-2019 г.) (докл. вх. № 305).

5. Одобряване на актуализирано разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на Община Каварна към 30 юни 2018 година (докл. вх. № 303).

6. Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост (докл. вх. № 312).

7.  Учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост (докл. вх. № 315).

8. Промяна на характера на поземлени имоти в землищата на с. Селце, с. Челопечене, с. Раковски и с. Белгун, община Каварна от публична общинска собственост в частна общинска собственост (докл. вх. № 299).

9. Отдаване под наем на част от недвижим имот в землището на с. Свети Никола, община  Каварна и сключване на договор с мобилен оператор (докл. вх. № 304).

10. Делегиране на права на управителя на „МБАЛ-Каварна” ЕООД за сключване на договор с мобилен оператор (докл. вх. № 301).

11. Промяна на Решение № 485 по Протокол № 19 от 27.11.2008 г. и определяне на нови зони в с. Божурец, общ. Каварна (докл. вх. № 316).

12. Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, общ. Каварна (докл. вх. № 298).

13. Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Божурец, с. Божурец, общ. Каварна (докл. вх. № 300).

14. Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, община Каварна (докл. вх. № 317).

15. Одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна в частта за УПИ II „за озеленяване“ в квартал 327 и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна в частта за УПИ II „за озеленяване“ в квартал 327 (докл. вх. № 309).

16. Одобряване на задание за изработване на проект на подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания, представляващ подземен електропровод от поземелен имот (ПИ) 07257.30.183 до ПИ 07257.31.309 в землището на с. Българево, община Каварна, община Каварна, област Добрич (докл. вх. № 310).

17. Одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна в частта за УПИ VIII, УПИ X, отреден „за озеленяване“  и тупик за достъп до УПИ VIII и УПИ IX в квартал 148 и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна в частта за УПИ VIII, УПИ X, „за озеленяване“ “  и тупик за достъп до УПИ VIII и УПИ IX в квартал 148 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич (докл. вх. № 314).

18. Даване на съгласие по постъпила молба до Община Каварна от Галина Мустанова Османова за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (докл. вх. № 307).

19. Даване на съгласие по постъпила молба до Община Каварна от Даниела Невянова Алекова за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (докл. вх. № 308).

20. Определяне на представител на Община Каварна за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД град Добрич (докл. вх. № 322).

21. Определяне представители на общинския съвет за участие в работна група за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Каварна (докл. вх. № 324).

22. Доклад от временната комисия за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели относно организиране и извършване на процедурата за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Добрич (вх. № 328).

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждането на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.

КРАСИМИР КРЪСТЕВ

Председател на Общински съвет - Каварна