ЗАСЕДАНИЯ

Тридесет и осмо заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 септември 2018 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и осмото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 септември 2018 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Каварна за 2017 година (докл. вх. № 302).
2. Промяна на списъка по Наредбата по чл. 45а от ЗОС за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажба на общински жилища (докл. вх. № 343).
3. Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, с. Топола, общ. Каварна (докл. вх. № 344).
4. Одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна в частта за УПИ VIII, УПИ XI, УПИ XII в кв. 138, УПИ II, УПИ III, УПИ IV в кв. 185 и улица от о.т. 690 до о.т. 687 и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна в частта за УПИ VIII, УПИ XI,  УПИ XII в кв. 138, УПИ II, УПИ III, УПИ IV в кв. 185 и улица от о.т. 690 до о.т. 687 (докл. вх. № 326).
5. Одобряване на разходите за командировки на кмета на Община Каварна за периода 01.04.2018 г. – 30.06.2018 г. (докл. вх. № 334).

                                                         КРАСИМИР КРЪСТЕВ 
                                                                                           Председател на Общински съвет - Каварна