ЗАСЕДАНИЯ

Тридесет и деветото заседание на Общинския съвет - Каварна на 30 октомври 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и деветото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 30 октомври 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка вх. № 394 относно актуализация  на бюджета на Община Каварна за 2018 година.
 2. Докладна записка вх. № 395 относно ползване на общински дълг чрез банков заем.
 3. Докладна записка вх. № 391 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
 4. Докладна записка вх. № 382 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  находящ се в с. Вранино,  общ. Каварна.
 5. Докладна записка вх. № 388 относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлен имот в с. Българево,  община Каварна.
 6. Докладна записка вх. № 380 относно продажба на поземлен имот частна общинска  собственост  в землището на с. Българево, общ. Каварна.
 7. Докладна записка вх. № 392 относно продажба на поземлен имот частна общинска  собственост  - трайно предназначение на територията: земеделска с  начина на трайно ползване „Нива“ в землището на гр. Каварна.
 8. Докладна записка вх. № 381 относно отдаване под наем на земеделски земи частна общинска собственост на територията на община Каварна.
 9. Докладна записка вх. № 383 относно промяна на имот от публична  в частна общинска собственост.
 10. Докладна записка вх. № 399 относно предоставяне за ползване на общински имоти с начин на трайно ползване – полски пътища  на територията на община Каварна за стопанската   2018 г. – 2019 г.
 11. Докладна записка вх. № 387 относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Каварна.
 12. Докладна записка вх. № 403 относно удължаване на срока по договор за наем сключен по реда на чл.56 от ЗУТ с община Каварна.
 13. Докладна записка вх. № 384 относно съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ VI в квартал 212 и изработване на план за застрояване на новообразувания УПИ с отреждане „ за КПС”, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1  от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
 14. Докладна записка вх. № 385 относно одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ I ,,за озеленяване и обслужващи обекти“ в квартал 303 и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ I ,,за озеленяване и обслужващи обекти“ в квартал 303 и изработване на план за застрояване на новообразувания УПИ отреден за ,,КПС“.
 15. Докладна записка вх. № 386 относно изразяване на съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на с. Нейково, в частта за УПИ IX в квартал 16, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1  от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
 16. Докладна записка вх. № 389 относно отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Каварна.
 17. Докладна записка вх. № 157 относно приемане доклад от извършена Междинна оценка на общинския план за развитие на община Каварна за периода 2014-2020г..
 18. Докладна записка вх. № 390 относно одобряване на разходите за командировки на Kмета на Община Каварна за периода 01.07.2018г. – 30.09.2018г.

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждането на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.

КРАСИМИР КРЪСТЕВ

Председател на Общински съвет – Каварна