ЗАСЕДАНИЯ

Четиридесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 19 ноември 2018 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесетото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 19 ноември 2018 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка вх. № 423 относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси.

2. Докладна записка вх. № 418 относно приемане на Правила за провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник.

3. Докладна записка вх. № 422 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

4. Докладна записка вх. № 424 относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план  - парцеларен план за обект „Събирателни газопроводи (шлейфи) за експлоатация на сондаж Е-4 и Е-6 Българево до свързването им със съществуващия събирателен газопровод (шлейф) на сондаж Е-2 Българево, чрез събирателен (кранов) възел (колектор)”.

5. Докладна записка вх. № 425 относно изразяване на съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта за УПИ V-1539 и УПИ VI-1540 в квартал 7, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждането на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.

КРАСИМИР КРЪСТЕВ

Председател на Общински съвет - Каварна