ЗАСЕДАНИЯ

Четиридесет и първо заседание на Общинския съвет - Каварна на 11 декември 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация свиквам четиридесет и първото заседание на Общинския съвет - Каварна на 11 декември 2018 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка вх. № 458 относно преразглеждане на решение № 541 по Протокол № 40 от заседание на Общинския съвет, проведено на 19.11.2018 г.


КРАСИМИР КРЪСТЕВ 
Председател на Общински съвет - Каварна