ЗАСЕДАНИЯ

Четиридесет и второ заседание на Общинския съвет - Каварна на 21 декември 2018 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация свиквам четиридесет и второто заседание на Общинския съвет - Каварна на 21 декември 2018 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния
 
ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 
 
1. Докладна записка вх. № 478 относно приемане на Правилник за провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник.
2. Докладна записка вх. № 455 относно делегиране на правомощия на Кмета на Община Каварна Нина Георгиева Ставрева за издаване на запис на заповед от Община Каварна в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 08/07/2/0/00657 от 26.03.2018 г., Проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна”, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между Община Каварна и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
3. Докладна записка вх. № 428 относно предоставяне на минералната вода – изключителна държавна собственост за безвъзмездно управление и ползване от Община Каварна.
4. Докладна записка вх. № 450 относно отпускане на средства за изграждане на алея, изграждане на чешма и ремонт на покрив на дома на покойника в гробищен парк с. Българево.
5. Докладна записка вх. № 433 относно ускорено приемане на общ устройствен план на Община Каварна.
 
 
 
 
 
КРАСИМИР КРЪСТЕВ 
Председател на Общински съвет - Каварна