ЗАСЕДАНИЯ

Четиридесет и трето заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 декември 2018 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация свиквам четиридесет и трето заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 декември 2018 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка вх. № 469 относно изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.
2. Докладна записка вх. № 470 относно определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2019 година.
3. Питания.


КРАСИМИР КРЪСТЕВ 
Председател на Общински съвет - Каварна

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждането на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.