ЗАСЕДАНИЯ

Четиридесет и петото заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 февруари 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и петото заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 февруари 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка вх. № 47 относно годишен отчет на кмета за изпълнение на програмата за управление на Община Каварна за 2018 г.

2. Докладна записка вх. № 70 относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2018 г.

3. Докладна записка вх. № 45 относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Каварна.

4. Докладна записка вх. № 71 относно приемане на план за младежта за 2019 г.

5. Докладна записка вх. № 72 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.

6. Докладна записка вх. № 60 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

7. Докладна записка вх. № 61 относно отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост, част от сграда на Обреден дом в гробищен парк гр. Каварна.

8. Докладна записка вх. № 63 относно продажба на поземлен имот, частна общинска собственост в гр. Каварна.

9. Докладна записка вх. № 65 относно продажба на вещи – общинска собственост.

10. Докладна записка вх. № 64 относно удължаване на срока по договор за наем сключен по реда на чл. 56 от ЗУТ с община Каварна.

11. Докладна записка вх. № 66 относно удължаване на срока по договор за наем сключен с община Каварна.

12. Докладна записка вх. № 67 относно удължаване на срока по договор за наем сключен с община Каварна.

13. Докладна записка вх. № 73 относно удължаване на срока по договор за наем сключен с община Каварна.

14. Докладна записка вх. № 62 относно учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

15. Докладна записка вх. № 56 относно одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ VIII, УПИ X отреден  ,,за озеленяване“ и тупик за достъп до УПИ VIII и УПИ IX в кв. 148, и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план- изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ VIII, УПИ X отреден ,,за озеленяване“ и тупик за достъп до УПИ VIII и УПИ IX в кв. 148 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.

16. Докладна записка вх. № 59 относно преработване/допълване на проекта за Интегриран план за управление на защитените зони „Комплекс Калиакра”, „Калиакра” и „Белите скали” с възложител МОСВ, отразявайки решение № 550 от Протокол № 42 от 21.12.2018 г., решение № 553 от Протокол № 44 от 31.01.2019 г. на Общински съвет – Каварна с цел утвърждаването на плана на министъра на ОСВ в кратки срокове, както и извършване на необходима актуализация на Общинския план за развитие (2014 г. – 2020 г.), отразявайки настъпилите промени след решението по дело С-141/14 на съда на Европейския съюз от 14 януари 2016 г., касаещо опазването на околната среда и устройтво на територията на община Каварна.

17. Докладна записка вх. № 76 относно даване на съгласие за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Възстановителни дейности на приоритетно природно местообитание 62СО* „Понто –сарматски степи“ в района на Калиакра“.

 18. Докладна записка вх. № 43 относно одобряване на разходите за командировки на кмета на Община Каварна.

 19. Докладна записка вх. № 69 относно определяне на нов размер на трудовото възнаграждение на служителите на изборни длъжности при Община Каварна.

КРАСИМИР КРЪСТЕВ

Председател на Общински съвет - Каварна