ЗАСЕДАНИЯ

Четиридесет и седмо заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 март 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и седмото заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 март 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка вх. № 129 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за  периода 01.05.2018 г. - 28.02.2019 г.   
2. Докладна записка вх. № 120 относно информация за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Каварна за 2018 г.
3. Докладна записка вх. № 119 относно приемане на  бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности- I-ви етап. 
4. Докладна записка вх. № 117 относно удължаване на срока по договор за наем, сключен с община Каварна.
5. Докладна записка вх. № 109 относно изразяване на съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта за УПИ І и УПИ ХІІ в квартал 329, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1  от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

                                                                                             

                                                                                                 КРАСИМИР КРЪСТЕВ 
                                                                                                 Председател на Общински съвет - Каварна