ЗАСЕДАНИЯ

Четиридесет и осмо заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 март 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и осмото заседание на Общинския съвет - Каварна на 30 април 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка вх. № 195 относно отчет за дейността на ОП „Чиракман” за 2018 г.

2. Докладна записка вх. № 185 относно годишните финансово-счетоводни отчети на дружествата, в които Община Каварна притежава части от капитала за 2018 г.

3. Докладна записка вх. № 175 относно приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Каварна.

4. Докладна записка вх. № 177 относно преразглеждане на решение № 592 по Протокол № 47 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 26.03.2019 г.

5. Докладна записка вх. № 183 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

6. Докладна записка вх. № 180 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Българево, общ. Каварна.

7. Докладна записка вх. № 182 относно прекратяване на съсобственост в гр. Каварна, общ. Каварна.

8. Докладна записка вх. № 178 относно учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

9. Докладна записка вх. № 179 относно учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

10. Докладна записка вх. № 184 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в с. Нейково, общ. Каварна.

11. Докладна записка вх. № 181 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

12. Докладна записка вх. № 176 относно одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна в частта за УПИ I-1190, УПИ II „за озеленяване” и пешеходна зона в кв. 150 и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ I-1190, УПИ II „за озеленяване” и пешеходна зона в кв. 150.

13. Докладна записка вх. № 190 относно изменение на ПУП-ПР в гр. Каварна на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

14. Докладна записка вх. № 189 относно определяне на представител на Община Каварна за участие в редовно Общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич АД, гр. Добрич.

15. Докладна записка вх. № 174 относно даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

16. Докладна записка вх. № 188 относно отпускане на еднократна финансова помощ на Димка Гавраилова Кирчева с настоящ адрес гр. Каварна, ул. „Георги Кирков” № 6, ап. 13.

17. Докладна записка вх. № 186 относно одобряване на разходите за командировки на кмета на Община Каварна за периода 01.01.2019 г. – 31.03.2019 г.

КРАСИМИР КРЪСТЕВ

Председател на Общински съвет - Каварна