ЗАСЕДАНИЯ

Четиридесет и деветото заседание на Общинския съвет - Каварна на 20 май 2019 година (понеделник) от 13:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  свиквам четиридесет и деветото заседание на Общинския съвет - Каварна на 20 май 2019 година (понеделник) от 13:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка вх. № 223 относно предложение за присъждане на награди „24 май” на Община Каварна в системата на предучилищното и училищното образование и на културата.

КРАСИМИР КРЪСТЕВ

Председател на Общински съвет - Каварна