ЗАСЕДАНИЯ

Петдесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 май 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам петдесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 май 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

        1. Докладна записка вх. № 225 относно годишните финансови отчети на „Каварна” ЕООД и „Бизоне” ЕООД за 2018 г.

         2. Докладна записка вх. № 224 относно актуализация на бюджета на Община Каварна за 2019 г.

         3. Докладна записка вх. № 208 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, общ. Каварна.

         4. Докладна записка вх. № 209 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, общ. Каварна.

         5. Докладна записка вх. № 216 относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлени имоти на територията на град Каварна.

         6. Докладна записка вх. № 215 относно изменение на ПУП-ПР в гр. Каварна на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

КРАСИМИР КРЪСТЕВ

Председател на Общински съвет - Каварна