ЗАСЕДАНИЯ

Петдесет и второ заседание на Общинския съвет - Каварна на 25 юни 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на Община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА свиквам петдесет и първото заседание на Общинския съвет - Каварна на 25 юни 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка вх. № 269 относно възлагане на Община Каварна завършването на Интегриран план за управление на защитени зони BG0002051 „Калиакра“, BG0002097 „Белите скали“ за опазване на дивите птици и BG0000573 „Комплекс Калиакра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, във връзка с прилагане на компенсаторни мерки по чл. 6, параграф 1 от Директива 92/43/ЕО за естествените местообитания и на дивата флора и фауна, с възможност за изкупуване на имоти – частна собственост, попадащи на територията на приоритетното природно местообитание 62C0* Понто - Сарматски степи.


2. Докладна записка вх. № 270 относно искане на актуална информация от Национален център за териториално развитие, ЕАД, във връзка с актуализацията на опорния план на Община Каварна, отговарящ на разпоредбите  на Общински съвет – Каварна, съгласно Решение № 550 от Протокол № 42 от заседанието на 21.12.2018 г., и по изготвянето на предварителния проект за Общ устройствен план (ОУП) на Община Каварна, отразяващ разпоредбите на Решение № 553 от Протокол № 44 от заседанието на 31.01.2019 г. и Решение№ 583 от Протокол № 45 от заседанието на 26.02.2019 г. на Общински съвет – Каварна.


3. Докладна записка вх. № 271 относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Каварна.


4. Докладна записка вх. № 266 относно отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост.


5. Докладна записка вх. № 272 относно удължаване на срока за наем за помещение в гр. Каварна, между Сдружение „Факел” и Община Каварна.


6. Докладна записка вх. № 234 относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ външен водопровод от тръбен кладенец Р104 до НР 6000 куб.м в гр. Каварна.


7. Докладна записка вх. № 233 относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ външен водопровод от тръбен кладенец Р110 до НР 6000 куб.м в гр. Каварна.


8. Докладна записка вх. № 268 относно извършена финансова инспекция на Община Каварна за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. от Агенция за държавна финансова инспекция.

КРАСИМИР КРЪСТЕВ 
Председател на Общински съвет - Каварна