ЗАСЕДАНИЯ

Петдесет и трето заседание на Общинския съвет - Каварна на 12 юли 2019 година (петък) от 14:00 часа в залата на Община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  свиквам петдесет и третото заседание на Общинския съвет - Каварна на 12 юли 2019 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 


1. Докладна записка вх. № 268 относно извършена финансова инспекция на Община Каварна за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. от Агенция за държавна финансова инспекция.
2. Докладна записка вх. № 312 относно извършена проверка от Агенция за държавна финансова инспекция на Община Каварна във връзка с определянето, начисляването, предоставянето и отчитането на субсидия, предоставена от Държавния бюджет за Център за обществена подкрепа за 2016г.
3. Докладна записка вх. № 313 относно изискана информация за финансовото състояние от управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение - Каварна” ЕООД
4. Докладна записка вх. № 293 относно трансформация на целево представени средства по бюджета на Община Каварна за 2019 г.
5. Докладна записка вх. № 299 относно определяне на изпълнител на услугата „патронажна грижа” по одобрен проект на Община Балчик „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла” по Процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
6. Питания