ЗАСЕДАНИЯ

Петдесет и четвърто заседание на Общинския съвет - Каварна на 27 август 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на Община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА свиквам петдесет и четвъртото заседание на Общинския съвет - Каварна на 27 август 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка вх. № 320 относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2018 година;

2. Докладна записка вх. № 373 относно одобряване на актуализираното разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета към 30 юни 2019 година;

3. Докладна записка вх. № 334 относно изменение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна;

4. Докладна записка вх. № 384 относно отчет за изпълнение решенията на общински съвет, касаещи дейността на общинска администрация, приети на заседания проведени в периода м. юни 2018 г. – м. май 2019 г;

5. Докладна записка вх. № 403 относно приемане на План за защита при бедствия на община Каварна;

6. Докладна записка вх. № 396 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

7. Докладна записка вх. № 404 относно включване на училищата и детските градини от община Каварна в Списъка на средищните детски градини и училища през 2019/2020 учебна година, който се утвърждава от Министерския съвет;

8. Докладна записка вх. № 405 относно включване на детска градина „Слънце”, с. Септемврийци и Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Белгун в списъка на защитените детски градини и училища през учебната 2019/2020 година, утвърждаван от Министерския съвет на Република България;

9. Докладна записка вх. № 406 относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каварна;

10. Докладна записка вх. № 408 относно утвърждаване и дофинансиране на паралелки с намален брой ученици в училищата на територията на община Каварна за учебната 2019/2020 година. Утвърждаване и дофинансиране на групи с намален брой деца в детските градини на община Каварна през учебната 2019/2020 година;

11. Докладна записка вх. № 368 относно извършена финансова инспекция на Община Каварна във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № 08/07/2/0/00595 за проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Каварна” от Агенция за държавна финансова инспекция;

12. Докладна записка вх. № 353 относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация, предвиждащ изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ VIII, УПИ XI, УПИ XII в кв. 138, УПИ II, УПИ III, УПИ IV в кв. 185 и имот с идентификатор 35064.501.9574 – част от улица „Васил Левски” от о.т. 687 до о.т. 392;

13. Докладна записка вх. № 363 относно одобряване на задание за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ електропровод от ВЕЛ 20 kV до имот с идентификатор 35064.17.62 в землището на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич;

14. Докладна записка вх. № 400 относно изразяване на съгласие за изграждане на сондаж – водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в имот с идентификатор 35064.113.93 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна;

15. Докладна записка вх. № 402 относно разрешаване промяната на предназначението на част от УПИ II, отреден „за озеленяване” в кв. 150, гр. Каварна в елемент на техническата инфраструктура и одобряване на проект за Подробен устройствен план – изменение плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ I-1190, УПИ II „за озеленяване” и пешеходна зона в кв. 150;

16. Докладна записка вх. № 399 относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на КК Карвуна, общ. Каварна, в частта за УПИ XI-93, 126, УПИ VI-99, УПИ VII в кв. 11, УПИ IV-30, 37 и УПИ V-30, 37 в кв. 14 и улични отсечки от о.т. 113 до о.т. 112, от о.т. 112 до о.т.119 и от о.т. 100 до о.т. 119;

17. Докладна записка вх. № 372 относно предоставяне под наем на терен по реда на чл. 56 от ЗУТ за поставяне на преместваем обект в гр. Каварна на ДП „Български спортен тотализатор”;

18. Докладна записка вх. № 374 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Могилище, община Каварна;

19. Докладна записка вх. № 375 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна;

20. Докладна записка вх. № 376 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, община Каварна;

21. Докладна записка вх. № 377 относно учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост;

22. Докладна записка вх. № 378 относно продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост;

23. Докладна записка вх. № 379 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

24. Докладна записка вх. № 380 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

25. Докладна записка вх. № 381 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

26. Докладна записка вх. № 382 относно учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост;

27. Докладна записка вх. № 385 относно учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост;

28. Докладна записка вх. № 386 относно учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост;

29. Докладна записка вх. № 387 относно учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост;

30. Докладна записка вх. № 388 относно учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост;

31. Докладна записка вх. № 389 относно  учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост;

32.  Докладна записка вх. № 390 относно изменение ПУП-ПР в с. Камен бряг, общ. Каварна и продажба на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ;

33. Докладна записка вх. № 391 относно изменение ПУП-ПР в гр. Каварна и продажба на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ;

34. Докладна записка вх. № 392 относно предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, община Каварна с юридическо лице по реда на чл. 36 от Закона за общинската собственост;

35. Докладна записка вх. № 393 относно учредяване на възмездно право на строеж върху общински поземлен имот в гр. Каварна по реда на чл. 49а, ал. 1 от Закона за общинската собственост;

36. Докладна записка вх. № 394 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

37. Докладна записка вх. № 395 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

38. Докладна записка вх. № 401 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър, община Каварна;

39. Докладна записка вх. № 397 относно одобряване на разходите за командировки на кмета на Община Каварна за периода 01.04.2019 г. – 30.06. 2019 г.

40. Питания

КРАСИМИР КРЪСТЕВ

Председател на Общински съвет - Каварна