ЗАСЕДАНИЯ

Петдесет и пето заседание на Общинския съвет - Каварна на 8 октомври 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на Община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация свиквам петдесет и петото заседание на Общинския съвет - Каварна на 08 октомври 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния


ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка вх. № 437 относно избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Каварна;

2. Докладна записка вх. № 440 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

3. Докладна записка вх. № 441 относно одобряване на проектобюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности;

4. Докладна записка вх. № 442 относно приемане на Програма за енергийната ефективност на Община Каварна 2019 – 2024 г.

5. Докладна записка вх. № 443 относно приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна 2019 – 2022 г. и на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна 2019 – 2029 г.

6. Докладна записка вх. № 446 относно изменение на кадастралния регистър и промяна на характера на поземлен имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост в землището на с. Топола, община Каварна;

7. Докладна записка вх. № 436 относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински недвижим имот в гр. Каварна;

8. Докладна записка вх. № 439 относно безвъзмездно учредяване на право на строеж върху общински имот в с. Поручик Чунчево, общ. Каварна;

9. Докладна записка вх. № 438 относно отдаване под наем на движима вещ общинска собственост;

10. Докладна записка вх. № 429 относно одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план – план за застрояване и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за имоти с идентификатори 72693.19.133 и 72693.152.429 по КККР  на с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич;

11. Докладна записка вх. № 427 относно разрешаване промяна на предназначението на част от УПИ І, отреден ,,за озеленяване и обслужващи обекти“ в кв. 303, гр. Каварна, в елемент на техническата инфраструктура - КПС и одобряване на проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ І, отреден ,,за озеленяване и обслужващи обекти“ в кв. 303 и застротиелен план за новообразувания УПИ ІІ;

12. Докладна записка вх. № 435 относно разрешаване промяна на предназначението на част от УПИ Х, отреден ,,за озеленяване“ в кв. 148, гр. Каварна в елемент на техническата инфраструктура и Одобряване на проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ VІІІ и УПИ Х ,,за озеленяване“ и тупик до УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв. 148;

13. Докладна записка вх. № 445 относно информация за дейността на общинските съветници през мандат 2015 г. – 2019 г.

РОСЕН  ДИМОВ
Зам.-председател на Общински съвет - Каварна