ЗАСЕДАНИЯ

Второто заседание на Общинския съвет - Каварна на 20 ноември 2019 година (сряда) от 14:00 часа в залата на Община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  свиквам второто заседание на Общински съвет - Каварна на 20.11.2019 година (сряда) от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна при следния

 ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на заместник-председател на Общински съвет – Каварна (докл. вх. № 502).

2. Избор на членове и председатели на постоянните комисии към  Общински съвет – Каварна  (докл. вх. № 504).

3. Упълномощаване на постоянната комисия по „Законност и установяване на конфликт на интереси” за изработване проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация (докл. вх. № 503).

инж. ЙОРДАН СТОЯНОВ

 Председател на Общински съвет - Каварна