ЗАСЕДАНИЯ

Трето заседание на Общинския съвет - Каварна на 9 декември 2019 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на Община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация свиквам третото заседание на Общинския съвет - Каварна на 09 декември 2019 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния


ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка вх. № 519 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;
2. Докладна записка вх. № 520 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Вранино;
3. Докладна записка вх. № 531 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна;
4. Докладна записка вх. № 530 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, СО Божурец, община Каварна.;
5. Докладна записка вх. № 529 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Селце, община Каварна.;
6. Докладна записка вх. № 528 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг, община Каварна.;
7. Докладна записка вх. № 527 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна;
8. Докладна записка вх. № 526 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг, община Каварна.;
9. Докладна записка вх. № 525 относно продажба на поземлен имот, частна общинска собственост в гр. Каварна.;
10. Докладна записка вх. № 524 относно продажба на поземлен имот, частна общинска собственост в гр. Каварна.;
11. Докладна записка вх. № 523 относно продажба на поземлен имот, частна общинска собственост в гр. Каварна.;
12. Докладна записка вх. № 522 относно продажба на поземлен имот, частна общинска собственост в гр. Каварна.;
13. Докладна записка вх. № 499 относно предоставяне за ползване и сключване на договори за общински имоти с начин на трайно ползване – полски пътища на територията на община Каварна за стопанската 2019 г. – 2020г.;
14. Докладна записка вх. № 555 относно кандидатстване на Община Каварна с проектно предложение по отворена процедура № BG16М1ОР002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедурата по нарушение на право на ЕС по дело С – 145/14” по приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда” 2014-2020 г.;
15. Докладна записка вх. № 547 относно определяне представител на общинския съвет в Общото събрание  на Националното сдружение на общините в Република България;
16. Докладна записка вх. № 548 относно определяне на представител на общинския съвет в Областния съвет за развитие на област Добрич;
17. Докладна записка вх. № 553 относно определяне на представител на Община Каварна за участие в извънредно заседание на Асоциацията по В и К в област Добрич.;
18. Докладна записка вх. № 549 относно избор на временна комисия за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели.;
19. Докладна записка вх. № 546 относно определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Каварна и кметовете на кметства на населените места в общината.;
20. Докладна записка вх. № 550 относно определяне на възнаграждението на председателя на Общинския съвет.
21. Докладна записка вх. № 564 относно подновяване на договора за възлагане управлението на „Медицински център I” ЕООД.

ЙОРДАН  СТОЯНОВ
Председател на Общински съвет - Каварна