ЗАСЕДАНИЯ

Четвъртото заседание на Общинския съвет - Каварна на 20 декември 2019 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация свиквам четвъртото заседание на Общинския съвет - Каварна на 20 декември 2019 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

           

1. Докладна записка вх. № 593 относно предложение за назначаване  на управител на „Медицински Център I – Каварна” ЕООД, за срок до провеждане на конкурс за управител на дружеството и вписването му в търговския регистър.

2. Докладна записка вх. № 592 относно утвърждаване на декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

3. Докладна записка вх. № 583 относно актуализация на бюджета на Община Каварна за 2019 година;

ЙОРДАН  СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет - Каварн