ЗАСЕДАНИЯ

Пето заседание на Общинския съвет - Каварна на 30 декември 2019 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация свиквам петото заседание на Общинския съвет - Каварна на 30 декември 2019 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния
 
 
ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 
 
 
1. Докладна записка вх. № 605 относно приемане на одитирания годишен финансов отчет на община Каварна за 2018 г.
2. Докладна записка вх. № 578 относно приемане на План-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 година. 
3. Докладна записка вх. № 579 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна. 
4. Докладна записка вх. № 594 относно промяна в структурата на общинска администрация по отношение на утвърждаване на броя на кметовете на кметства и кметските наместници на територията на община Каварна.
5. Докладна записка вх. № 584 относно определяне на представители на Общински съвет – Каварна в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.
 
 
 
 
ЙОРДАН  СТОЯНОВ
Председател на Общински съвет - Каварна