ЗАСЕДАНИЯ

Шесто заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 януари 2020 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам шестото заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 януари 2020 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка вх. № 34 относно отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г.;
2. Докладна записка вх. № 35 относно приемане на стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2019-2023 година;
3. Докладна записка вх. № 33 относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г.;
4. Докладна записка вх. № 24 относно определяне на имоти – частна общинска собственост подлежащи на застраховане, съгласно ЗОС за 2020 г.;
5. Докладна записка вх. № 25 относно приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища за 2020 г.;
6. Докладна записка вх. № 32 относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и правилата за ползването им. Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите на територията на община Каварна /годишен план за паша, съгласие за предоставяне на мерите, пасищата и ливадите за общо и за индивидуално ползване и задълженията на общината и ползвателите за поддържането им/ за стопанската 2020/2021 г.
7. Докладна записка вх. № 31 относно проект на Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
8. Доклад от временната комисия за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Каварна;
9. Докладна записка вх. № 30 относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Каварна; 
10. Докладна записка вх. № 19 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър, община Каварна;
11. Докладна записка вх. № 22 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, община Каварна;
12. Докладна записка вх. № 21 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, община Каварна;
13. Докладна записка вх. № 23 относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински недвижим имот в гр. Каварна;
14. Докладна записка вх. № 27 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;
15. Докладна записка вх. № 20 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;
16. Докладна записка вх. № 37 относно провеждане на конкурс за управител на „МБАЛ - Каварна” ЕООД, гр. Каварна;
17. Докладна записка вх. № 36 относно провеждане на конкурс за управител на „Медицински център I - Каварна” ЕООД гр. Каварна;
18. Докладна записка вх. № 26 относно представителство на община Каварна в Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна рибарска група „Шабла – Каварна - Балчик”;
19. Докладна записка вх. № 29 относно одобряване на общата численост и структура на общинска администрация Каварна;
20. Докладна записка вх. № 15 относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация;
21. Разни.

ЙОРДАН  СТОЯНОВ
Председател на Общински съвет - Каварна