ЗАСЕДАНИЯ

Седмото заседание на Общинския съвет - Каварна на 12 февруари 2020 година (сряда) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  свиквам седмото заседание на Общинския съвет - Каварна на 12 февруари 2020 година (сряда) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка вх. № 49 относно Програма за управление на община Каварна за мандат 2019 – 2023 г.

2. Докладна записка вх. № 52 относно изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна;

3. Докладна записка вх. № 60 относно приемане на бюджета на Община Каварна за 2020 година;

4. Докладна записка вх. № 65 относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата  извън границите на населените места и селищните образувания, представляващ подземен електропровод от БКТП „Капитана” в имот с идентификатор 07257.30.183 до имот с идентификатор 07257.31.309 в землището на с. Българево, община Каварна, област Добрич.

5. Докладна записка вх. № 70 относно определяне на представител на Община Каварна за участие в редовно заседание на Асоциацията по В и К в област Добрич.

ЙОРДАН  СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет - Каварна