ЗАСЕДАНИЯ

Девето заседание на Общинския съвет - Каварна на 09 март 2020 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  свиквам деветото заседание на Общинския съвет - Каварна на 09 март 2020 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка вх. 115 относно определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в с. Могилище, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

2. Докладна записка вх. № 129 относно продажба на движима вещ общинска собственост – лек многоцелеви високопроходим верижен транспортьор (МТЛБ)

3. Докладна записка вх. № 120 относно преразглеждане на решение № 58, в частта по т. 16 и т. 17 от Протокол № 7 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 12.02.2020 г.

ЙОРДАН  СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет - Каварна