ЗАСЕДАНИЯ

Четиринадесето заседание на Общинския съвет - Каварна на 30 юни 2020 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиринадесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 30 юни 2020 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка вх. № 328 относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация;
2. Докладна записка вх. № 330 относно допусната техническа грешка в годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост; 
3. Докладна записка вх. № 331 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;
4. Докладна записка вх. № 323 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот и изкупуване на сграда в гр. Каварна, община Каварна;
5. Докладна записка вх. № 321 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;
6. Докладна записка вх. № 322 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;
7. Докладна записка вх. № 329 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;
8. Докладна записка вх. № 332 относно продажба на вещи – общинска собственост;
9. Докладна записка вх. № 320 относно отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост;
10. Докладна записка вх. № 319 относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлен имот;
11. Докладна записка вх. № 340 относно възмездно придобиване от община Каварна, чрез участие в преговори с потенциални купувачи за продажба на незастроен парцел с идентификатор 35064.501.2148 по КККР на гр. Каварна с площ по скица 4 258,00 кв.м., а по документ за собственост 4 260 кв.м., с минимална продажна цена 153 680,00 лв.;
12. Докладна записка вх. № 345 относно съгласие за безвъзмездно управление от община Каварна върху Археологически резерват „Антична и средновековна крепост Калиакра”, за срок от десет години;
13. Докладна записка вх. № 317 относно одобряване на задание за проектиране и допускане изменение на регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта му за УПИ III и УПИ IV, кв. 101 и ул. „Сава Ганчев” от о.т. 226 до о.т. 227;
14. Докладна записка вх. № 316 относно одобряване на задание за проектиране и допускане изменение на регулационен план на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта му за УПИ I и УПИ X, кв. 81;
15. Докладна записка вх. № 308 относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект за техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ електропровод от ВЕЛ 20 kV до нов трафопост в имот с идентификатор 35064.17.62 в землището на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич;
16. Докладна записка вх. № 325 относно одобряване и приемане на инвестиции публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, гр. Добрич;
17. Докладна записка вх. № 324 относно предложение за закриване на Детска градина „Дъга” с. Вранино, община Каварна;
18. Докладна записка вх. № 327 относно упълномощаване на кмета на община Каварна Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда” – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” за обезпечаване на 100% от размера на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-34-33 от 13.05.2020 г. проект „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на град Каварна”, ИСУН № BG 16M1OP002-2.010-0021-C01 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. ” процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедурата по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”, сключен между община Каварна и Министерството на околната среда и водите;
19. Докладна записка вх. № 326 относно стимулиране осиновяване на безстопанствените кучета на територията на община Каварна;
20. Докладна записка вх. № 333 относно провеждане на конкурс за управител на „Каварна” ЕООД, гр. Каварна;
21. Докладна записка вх. №336 относно избор на членове и създаване на временна комисия за изработване проект на Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества;
22. Докладна записка вх. № 335 относно преразглеждане на решения № 99 и № 100 по Протокол № 12 от заседание на Общинския съвет, проведено на 22.05.2020 г.;
23. Докладна записка вх. № 309 относно отпускане на еднократна финансова помощ на Нели Георгиева Маринова, с настоящ адрес: гр. Каварна, ул. „Патриарх Евтимий” 3;
24. Докладна записка вх. № 318 относно одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода 01.02.2020 г. до 30.04.2020 г.


С оглед обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на Министерството на здравеопазването, заетостта в залата трябва да бъде 50%, при спазване на всички въведени мерки.
Материалите са на разположение на гражданите, след предварително заявяване по телефона с цел избягване присъствието на голям брой хора на едно място.

ЙОРДАН  СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет - Каварна