ЗАСЕДАНИЯ

Петнадесето заседание на Общинския съвет - Каварна на 6 август 2020 година (четвъртък) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам петнадесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 06 август 2020 година (четвъртък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка вх. № 390 относно доклад за читалищните дейности в община Каварна;

2. Докладна записка вх. № 388 относно приемане на Наредба № 5 за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти собственост на Община Каварна и за условията и редът за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно – туристическата дейност в Община Каварна;

3. Докладна записка вх. № 397 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

4. Докладна записка вх. № 394 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Поручик Чунчево;

5. Докладна записка вх. № 395 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна;

6. Докладна записка вх. № 396 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

7. Докладна записка вх. № 398 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

8. Докладна записка вх. № 399 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна;

9. Докладна записка вх. № 393 относно предоставяне под наем на имот публична общинска собственост;

10. Докладна записка вх. № 391 относно одобряване на задание за проектиране и допускане изменение на регулационен план на КК Карвуна, общ. Каварна, в частта му за УПИ VII, кв. 3;

11. Докладна записка вх. № 392 относно отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2020 година, проект „Техническа рекултивация на депо за отпадъци в землището на гр. Каварна”;

12. Докладна записка вх. № 407 относно предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ от бюджета на община Каварна на „Каварна” ЕООД – еднолично търговско дружество, собственост на община Каварна.

13. Докладна записка вх. № 406 относно предложение от сдружение „Младежи за Балканите” за партньорство между Община Каварна, Община Шабла и сдружение „Младежи за Балканите” и съвместно кандидатстване с проектно предложение по процедура BG16М1ОР002-3.027 „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2” по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”;

14. Докладна записка вх. № 410 относно намерение за кандидатстване на Община Каварна с проектно предложение по Процедура BG14MFOP001-4.025 МИРГ – ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик;

15. Докладна записка вх. № 382 относно определяне на представител на Община Каварна за участие в извънредно заседание на Асоциацията по В и К в област Добрич;

16. Докладна записка вх. № 389 относно наименуване на улици в гр. Каварна – квартал Младост 2;

17. Докладна записка вх. № 403 относно изменение на решение № 264, взето в протокол № 20/28.03.2017 г. на Общински съвет – Каварна;

18. Докладна записка вх. № 417 относно преразглеждане на решение № 138 по Протокол № 14 от заседание на Общински съвет – Каварна, проведено на 30.06.2020 г.

С оглед обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на Министерството на здравеопазването заетостта в залата трябва да бъде 50%, при спазване на всички въведени мерки.

Материалите са на разположение на гражданите, след предварително заявяване по телефона с цел избягване присъствието на голям брой хора на едно място.

ЙОРДАН  СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет - Каварна