ЗАСЕДАНИЯ

Шестнадесето заседание на Общинския съвет - Каварна на 31 август 2020 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам шестнадесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 31 август 2020 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка вх. № 428 относно приемане на отчета на бюджета на община Каварна за 2019 година;

2. Докладна записка вх. № 427 относно одобряване на актуализирано разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на община Каварна към 30 юни 2020 година;

3. Докладна записка вх. № 440 относно включване на училищата и детските градини от община Каварна в Списъка на средищните детски градини и училища през 2020/2021 учебна година, който се утвърждава от Министерския съвет;

4. Докладна записка вх. № 442 относно включване на Детска градина „Слънце” – с. Септемврийци и Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” с. Белгун в списъка на защитени детски градини и училища през учебната 2020-2021 година, утвърждаван от Министерския съвет на Република България;

5. Докладна записка вх. № 441 относно утвърждаване и дофинансиране на паралелки с намален брой ученици в училищата на територията на община Каварна за учебната 2020/2021 година. Утвърждаване и дофинансиране на групи с намален брой деца в детските градини на община Каварна през учебната 2020/2021 година;

6. Докладна записка вх. № 445 относно извършена финансова инспекция на Община Каварна от агенция за държавна финансова инспекция;

7. Докладна записка вх. № 454 относно избор на управител на „Каварна” ЕООД, град Каварна

8. Докладна записка вх. № 439 относно одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода 01.05.2020 г. до 31.07.2020 г.

С оглед обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на Министерството на здравеопазването заетостта в залата трябва да бъде 50%, при спазване на всички въведени мерки.

Материалите са на разположение на гражданите в кабинета на Общинския съвет, след предварително заявяване по телефона с цел избягване присъствието на голям брой хора на едно място.

ЙОРДАН  СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет - Каварна