ЗАСЕДАНИЯ

Седемнадесето заседание на Общинския съвет - Каварна на 29 септември 2020 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам седемнадесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 29 септември 2020 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка вх. № 492 относно одобряване на проектобюджета за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2022 г. и  2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности;
2. Докладна записка вх. № 506 относно разпределение на част от резерва на бюджета на Община Каварна за 2020 г.;
3. Докладна записка вх. № 498 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг;
4. Докладна записка вх. № 484 относно провеждане на Общо събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич” АД, гр. Добрич;
5. Докладна записка вх. № 501 относно определяне на представител на Общински съвет – Каварна в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия;
6. Докладна записка вх. № 499 относно разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция в община Каварна;
7. Докладна записка вх. № 495 относно приемане на окончателен одитен доклад на „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД.

С оглед обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на Министерството на здравеопазването заетостта в залата трябва да бъде 50%, при спазване на всички въведени мерки.

Материалите са на разположение на гражданите в кабинета на Общинския съвет, след предварително заявяване по телефона с цел избягване присъствието на голям брой хора на едно място.

ЙОРДАН  СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет - Каварна