ЗАСЕДАНИЯ

Деветнадесето заседание на Общинския съвет - Каварна на 24 ноември 2020 година (вторник) от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам деветнадесето заседание на Общинския съвет - Каварна на 24 ноември 2020 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка вх. № 598 относно приемане на нова Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Каварна, с период на действие 2020-2024г.

2. Докладна записка вх. № 594 относно Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

3. Докладна записка вх.№ 602 относно Включване на крайбрежните землищни масиви №29, 30, 31, и 32 по КККР на с Българево, общ Каварна в обхвата на приоритетните зони за въздействие в проекта за ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАВАРНА за периода 2021-2027г.

4. Докладна записка вх. № 536 относно Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

5. Докладна записка вх. № 537 относно Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

6. Докладна записка вх. № 538 относно Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

7. Докладна записка вх. № 590 относно Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

8. Докладна записка вх. № 539 относно Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл.35,ал3 от Закона за общинска собственост.

9. Докладна записка вх. № 585 относно Отдаване под наем и сключване на договори за общински имоти с начин на трайно ползване – полски пътища на територията на община Каварна за стопанската 2020г.- 2021г.

10. Докладна записка вх. № 593 относно Предоставяне под наем на имот публична общинска собственост.

11. Докладна записка вх. № 595 относно Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно Читалище „Никола Йонков Вапцаров-1954“ с. Септемврийци, общ Каварна.

12. Докладна записка вх. № 497 относно Учредяване право на ползване за устройване на пчелин.

13. Докладна записка вх. №545 относно Прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлени имоти.

14. Докладна записка вх. № 540 относно Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

15. Докладна записка вх. № 541 относно Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

16. Докладна записка вх. № 544 относно Прекратяване на съсобственост на поземлен имот в с. Топола.

17. Докладна записка вх. № 589 относно Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен.

18.Докладна записка вх.№546 относно Одобряване на скица-предложение за изменение на регулационния план на с. Българево, общ. Каварна, област Добрич и задание за изработване на план за застрояване, в обхвата на ПИ 07257.501.400,по КККР на с. Българево, общ Каварна, област Добрич и допускане изменението на регулационния план на с. Българево, общ. Каварна, в частта му, обхващаща ПИ 07257.501.400 по КККР на с. Българево, общ. Каварна и последващо изработване на застроителен план.

19. Докладна записка вх. № 588 относно Изразяване на съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план-изменение на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта за кв. 166, в обхват УПИ VIII-9762, УПИ X, УПИ VI-3010 и УПИ XIII-9762, във връзка с чл.131, ал.1 и ал. 2, т. 1 от Закона за устройството на територията (ЗУТ).

20. Докладна записка вх. № 591 относно Изменение на ПУП-ПР в с. Камен бряг, общ Каварна и продажба на основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.

21. Докладна записка вх. № 587 относно Одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна за периода 01.08.2020 г. до 31.10.2020 г.

22. Докладна записка вх. № 543 относно Поправка на допусната техническа грешка в текстовата част на т.2 на Решение №169 по Протокол 17 от 29.09.2020г. на ОС Каварна за Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг.

23. Докладна записка вх. № 597 относно Частично изменение на Решение №136 по протокол №14 от 30.06.2020 година на Общински съвет-Каварна.

24. Докладна записка вх.№ 610 относно Създаване и избор на членове на временна комисия за изработване проект на правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

25. Докладна записка вх.№ 603 относно Предложение за приемане на декларация от органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна.

С оглед обявената Епидемична обстановка и заповед №РД-01-655/13.11.2020г. на Министерството на здравеопазването, заетостта в залата при провеждане на заседанието трябва да бъде до 30 човека, при спазване на дистанцията от 1.5м и задължително носене на защитни маски за лице.

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждането на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.

ЙОРДАН  СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет - Каварна