ЗАСЕДАНИЯ

Четиридесет и деветото заседание на Общинския съвет – Каварна на 28 ноември 2022 г. (понеделник) от 10:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и деветото заседание на Общинския съвет – Каварна на 28 ноември 2022 година  /понеделник/ от 10:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. По докладна записка с вх. №569 относно актуализация на бюджета на Община Каварна за 2022 година.

2. По докладна записка с вх. №573 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост

3. По докладна записка с вх. №565 относно извършване на корекция в наименованието на обект в капиталовия списък на община Каварна.

4. По  докладна записка с вх. №551 относно Определяне на дейността по предоставянето на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси на територията на Община Каварна и даване на съгласие за кандидатстване о процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от операция BG05SFPR003-1.0001 „Топъл обяд“, финансирана от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027година от Европейски социален фонд.

5. По докладна записка с вх. №567 относно предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ от бюджета на община Каварна на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Каварна – Шабла“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общинското местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020година.

6. По  Докладна записка с вх. №525 относно отдаване под наем и сключване на договори за общински имоти с начин на ползване – полски пътища на територията на община Каварна за стопанската 2022г. – 2023г.

7. По Докладна записка с вх. №518 относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на общински движими вещи.

8. По Докладна записка с вх. №515 относно отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост за използване на електронно – съобщително съоръжение, запазване на инсталирането оборудване и осигуряване на качествено покритие на мрежата на „Цетин България“ ЕАД на територията на община Каварна.

9. По Докладна записка с вх. №504 относно отдаване под наем на поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на град Каварна, с трайно предназначение на територията: земеделска, чрез публичен търг и сключване на договор за наем.

10. По докладна записка с вх. №512 относно отдаване под наем на поземлени имоти от общинския поземлен фонд с трайно предназначение на територията: земеделска, чрез публичен търг и сключване на договори за наем.

11. По докладна записка с вх. №563 относно провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, град Добрич.

12. По докладна записка с вх. №564 относно включване на нова точка в дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, град Добрич.

13. По Докладна записка с вх. №500 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Хаджи Димитър, община Каварна.

14. По Докладна записка с вх. №499 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Хаджи Димитър, община Каварна.

15. По Докладна записка с вх. №498 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Хаджи Димитър, община Каварна.

16. По Докладна записка с вх. №497 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Крупен, община Каварна.

17. По Докладна записка с вх. №508 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, село Топола, община Каварна.

18. По докладна записка вх. №545 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Топола община Каварна.

19. По докладна записка с вх.№546 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, община Каварна.

20. Докладна записка с вх.№547 относно прекратяване на съсобственост в село Българево община Каварна.

21. Докладна записка с вх. №556 прекратяване на съсобственост в поземлен имот в село Камен бряг, община Каварна.

22. По докладна записка с вх.№559 относно даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ в обхвата на ПИ 35746.501.43 по КККР на село Камен бряг, част от уличната регулация по плана за регулация /ПР/ на село Камен бряг, община Каварна.

23. По докладна записка с вх. №560 относно одобряване на задание и допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Плана за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 65543.29.8 по КККР на село Свети Никола, община Каварна.

24. По докладна записка с вх.№561 относно одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ Х и ХI в кв.8 и УПИ XI и XII в кв.13 по регулационния план /РП/ на Голф комплекс „Трейшън Клифс“ село Божурец, община Каварна.

25. По докладна записка с вх.№562 относно даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ УПИ IV В КВ.33 по плана за регулация /ПР/ на град Каварна, община Каварна.

26. По докладна записка с вх. №550 относно отчет за изпълнение на общински съвет, касаещи дейността на общинска администрация, приети на заседания, проведени в периода месец април 2022година – месец октомври 2022година.

27. По докладна записка с вх.№548 относно поемане на дългосрочен дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране на проекти, изпълнявани от Община Каварна.

28. По Докладна записка с вх. №453 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в град Каварна.

29. По докладна записка с вх. №575 относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 504/04.08.2022г. на Общински съвет – Каварна.

ЙОРДАН  СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет - Каварна