СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА

Годишни отчети по Закона за енергията от възобновяеми източници 2017 г.

Във връзка с разпоредбата на чл.10, ал.3, т.1 и на основание чл. 10, ал. 3, т.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, общинска администрация Каварна публикува на страницата на община Каварна годишен отчет по Закона за енергията от възобновяеми източници за 2017г.