ДОСТЪПНОСТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО

Декларация за достъпност

Община Каварна се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие за максимално широка група потребители независимо от използваните технологии и умения. Ние активно работим за подобряване на достъпността и използваемостта на сайта, като се придържаме към наличните стандарти и добри практики.
За да отговорим на поставените изисквания и критерии за ниво на достъпност, поставени от Европейската комисия (ЕК) относно интернет страниците на публичната администрация, и същевременно да посрещнем изискванията на актуалните интернет технологии, ще се придържаме към стандартите на Web Content Accessibility Guidelines 2.0. (WCAG 2.0).
Настоящата декларация за достъпност се отнася до уебсайта https://www.kavarna.bg.

Статус на съответствие

Инициатива за уеб достъпност (Web Accessibility Initiative)
Този сайт ще се опитва да покрие ниво на достъпност според последните стандарти на World Wide Web Consortium - Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0), като използва най-добрите практики и техники.
WCAG 2.0 представлява серия от насоки как съдържанието на страниците да бъде направено по-достъпно за хора със специални потребности. Изпълнението им ще помогне на повече потребители да се възползват от предимствата на интернет.
W3C Стандарти
Този сайт е изграден с код, съвместим с W3C стандартите за XHTML и CSS. Той се възпроизвежда коректно в наличните към момента интернет браузъри и използването му гарантира съвместимост и с бъдещите нови или подобрени браузъри.

Недостъпно съдържание

Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това невинаги е възможно във всеки един аспект. Техниките за разработка и достъп до интернет се развиват с бързи темпове, което понякога прави някои от стандартните изисквания за достъпност излишни. 
В този смисъл ние непрекъснато работим за постигането на високи стандарти на достъпност и използваемост на съдържанието в него.

Изготвяне на настоящата декларация за достъпност

Методът, използван за изготвяне на настоящата декларация е самооценка.

Тази декларация е одобрена с Решение на Съвет по качеството (Протокол № 22/14.09.2020 г.)

Декларацията бе последно преразгледана на 14.09.2020 г.

Обратна информация и данни за контакт

Ако срещате затруднения докато работите с https://www.kavarna.bg или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да направим подобрения.
За предоставяне на обратна информация, предложения и сигнали относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: obshtina@kavarna.bg.

Процедура по прилагане

Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Община Каварна, се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО), всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 ч. на адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26, деловодство или се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор; по факс; по електронен път на obshtina@kavarna.bg.
Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.
Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция "Електронно управление", на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000 или по електронен път на mail@e-gov.bg.
Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".