Обяви и съобщения

Публичен търг с явно наддаване на 14.09.2017 год. от 15.00 часа в залата на Община Каварна, на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 24.08.2017

ОБЩИНА КАВАРНА   обявява на 14.09.2017 год. от 15.00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ   за отдаване под наем на петно № 93 (деветдесет и три) за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ по схема одобрена от Главния архитект на община Каварна на 18.08.2017г. по скица № 209/ 18.08.2017г., в гр. Каварна,...

Публичен търг с явно наддаване на на 20.09.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна, на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 24.08.2017

  ОБЩИНА КАВАРНА   обявява на 20.09.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ   за отдаване под наем на част от сграда „За здравни и социални услуги”, състоящ се от две помещения, коридор и тоалетна, със полезна площ от 47кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 14.09.2017 год. от 14.30 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 18.08.2017

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 14.09.2017 год. от 14.30 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор ПИ 35064.501.3122 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, две, две) по КККР на гр.Каварна, ул.”Янтра” №4, с площ от 407 кв.м., трайно...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 14.09.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 18.08.2017

 Община Каварна обявява на 14.09.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на общински поземлени имоти, представляващи празни терени в урбанизирана територия на село Било, община Каварна: ПИ с идентификатор 04090.501.1 по КККР на с. Било, общ. Каварна с площ от 3 952 кв.м, трайно предназначение на...

Обявление на Заповед № 875/16.08.2017г.

Обяви и съобщения | 17.08.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 875 от 16.08.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива на основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ за изграждане на обект „ Разширение на апартаментен комплекс „Топола Скайс” с жилищна сграда със студия, приемна сграда и басейни” в...

Обявление на Заповед № 647/ 25.07.2017 г.

Обяви и съобщения | 31.07.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 647 от 25.07.2017 г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ I-65, 66, 67 (имот с идентификатор 72693.149.136 по КККР на с. Топола) и подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ 149051 (имоти с...

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 327 по Протокол № 24 от заседание проведено на 04.07.2017 г., Общински съвет-Каварна:

Обяви и съобщения | 24.07.2017

1. Дава съгласие за провеждане на трасе на кабелна линия през следните общински имоти: - имот с идентификатор 05009.515.42 в землище с. Божурец, общ. Каварна (с начин на трайно ползване – път IV клас); - имот с идентификатор 05009.19.46 в землище с. Божурец, общ. Каварна (с начин на трайно ползване – път IV клас). 2. Одобрява задание за проектиране на обект: Подробен устройствен план -...

Обявление на Заповед № 611/06.07.2017 г.

Обяви и съобщения | 10.07.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 611/06.07.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 35064.500.710 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, намиращ се в СО „Старите...

Съобщение за изработен ПУП-ПП

Обяви и съобщения | 27.06.2017

  Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план- парцеларен план за „Подземен електропровод 20 kV от Ж.Р.С. в ПИ 66113.15.72 по КК на с. Селце, общ. Каварна до нов ГРУ в ПИ 35064.11.42 по КК на гр. Каварна”, със следните засегнати имоти- общинска собственост: имот с идентификатор 66113.15.72 в землището на с. Селце; имот...