Обяви и съобщения

Обявление на Заповед № 611/06.07.2017 г.

Обяви и съобщения | 10.07.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 611/06.07.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 35064.500.710 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, намиращ се в СО „Старите...

Съобщение за изработен ПУП-ПП

Обяви и съобщения | 27.06.2017

  Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план- парцеларен план за „Подземен електропровод 20 kV от Ж.Р.С. в ПИ 66113.15.72 по КК на с. Селце, общ. Каварна до нов ГРУ в ПИ 35064.11.42 по КК на гр. Каварна”, със следните засегнати имоти- общинска собственост: имот с идентификатор 66113.15.72 в землището на с. Селце; имот...

Съобщение за изработен ПУП-ПР за УПИ V-38, кв. 11, КК Карвуна

Обяви и съобщения | 23.06.2017

    Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план- план за регулация (ПУП- ПР) на КК Карвуна, с. Топола, общ. Каварна, в обхват УПИ V- 38, кв. 11, част от улица между кв.11 и кв. 14 от осова точка 109а до осова точка 112а и паркинг.   Проектът се намира в отдел „Устройство на територията и инвестиции”...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 06.07.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 13.06.2017

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на петно № 92 (деветдесет и две) за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ по схема одобрена от Главния архитект на община Каварна на 09.06.2017 г. по скица № 138/ 09.06.2017 г., в поземлен имот - публична общинска собственост, на улица ”Добротица” (на тротоара срещу сградата на общината), с площ от 3,00 (три) кв.м., за извършване на...

Решение № 313/ 30.05.2017г. от заседание на Общински съвет-Каварна

Обяви и съобщения | 12.06.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че Общински съвет с Решение № 313 по Протокол № 23 от заседание проведено на 30.05.2017 г, : 1. Дава съгласие за провеждане на трасе на подземна кабелна мрежа, през следните общински имоти:  - имот с идентификатор 66113.14.165 в землище с. Селце, общ. Каварна (с начин на трайно ползване – полски път);  - имот с...

Решение № 311/ 30.05.2017 от заседание на Общински съвет-Каварна

Обяви и съобщения | 12.06.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че Общински съвет с Решение № 311 по Протокол № 23 от заседание проведено на 30.05.2017 г. : 1. Дава съгласие в качеството си на съсобственик на улична отсечка от осова точка 109а до осова точка 112а и паркинг между кв. 11 и кв. 14 по регулационния план на КК Карвуна, общ. Каварна, обл. Добрич за изработване на проект за изменение на плана...

Съобщение за изработен ПУП - ПРЗ за КК Бялата лагуна

Обяви и съобщения | 06.06.2017

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план- план за регулация и застрояване (ПУП- ПРЗ) за УПИ I- 169, 253, 254, 303, кв. 1; УПИ I- 265, кв.2; УПИ I- 163, II- 181, III- 206, IV- 175, кв.3 по плана на курортен комплекс „БЯЛАТА ЛАГУНА”, с. Топола, община Каварна. Проектът се намира в отдел „Устройство на територията и...

Обявление на Заповед № 436/29.05.2017г. за изработване на ПУП- ПРЗ

Обяви и съобщения | 30.05.2017

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 436 от 29.05.2017 г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план- план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 07257.501.222 по КККР на с. Българево, община Каварна, представляващ ПИ 222 в кв. 16 по регулационния план  на с. Българево, община...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 08.06.2017 год. от 10,00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 18.05.2017

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ    за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост, представляващ сграда- тоалетна в градски парк с идентификатор № 35064.501.3082.2 по КККР на гр. Каварна, сградата е с площ от 145 кв.м. по акт за общинска собственост с прилежащи стълбища, находяща се на ул. „Добротица“ (срещу сградата на старата...

Съобщение за изработен ПУП-ПП за електропровод в град Каварна

Обяви и съобщения | 17.05.2017

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за  подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, представляващ външно електрозахранване на имот с идентификатор 35064.43.11 по кадастралната карта на гр. Каварна, със следните засегнати имоти: имот с идентификатор 35064.120.9 – пасище и имот с идентификатор...