Обяви и съобщения

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 07.02.2019 год. от 14.15 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 18.01.2019

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на петно за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ в град Каварна, съгласно схема от 08.01.2019г одобрена от Главния архитект за община Каварна, по скица № 3 / 08.01.2019г            Обект на търга е терен на пето № 6 (шест) по схема за разполагане на павилион по чл. 56 от...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 12.02.2019 год. от 14.15 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 18.01.2019

    ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземления имот в гр. Каварна, община Каварна, за срок от 5 (пет) стопански години - 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 за селскостопанска обработка. Обект на търга е част от поземления имот с идентификатор № 35064.501.4349 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула,...

Съобщение до Димитричка Георгиева Овчарова

Обяви и съобщения | 17.01.2019

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 150, ал. 3 и ал. 8, чл. 149, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 от Закона за устройството на територията, съобщава на Димитричка Георгиева Овчарова, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като наследник на наследник на Георги Калчев Димитров, наследник на Калчо Йорданов Димитров,...

Съобщение до Нели Найденова Ангелова

Обяви и съобщения | 16.01.2019

  Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 150, ал. 3 и ал. 8, чл. 149, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 от Закона за устройството на територията, съобщава на Нели Найденова Ангелова, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като наследник на Магбуле Юсуфова Булатова, наследник на Юсуф Небиев Булатов - собственик на...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 28.01.2019 год. от 14.00 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 03.01.2019

    за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Селце, общ.Каварна за срок от три стопански години - 2018г./2019г., 2019г./2020г. и  2020г./ 2021г. до прибиране на реколтата. Обект на търга е поземлен имот с идентификатор 66113.28.10 (шест, шест, едно, едно, три, точка, две, осем, точка, едно, нула) по КККР на с. Селце, общ.Каварна, с площ от 7,806 дка (седем...

Съобщение до Чагръ Аръкан

Обяви и съобщения | 19.12.2018

  Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 150, ал. 3 и ал. 8, чл. 149, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 от Закона за устройството на територията, съобщава на Чагръ Аръкан, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като наследник на Недрет Аръкан, наследник на Осман Юсуфов Булатов, наследник на Юсуф Небиев Булатов -...

Съобщение до Юмет Ерол Йозтюрк

Обяви и съобщения | 19.12.2018

  Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 150, ал. 3 и ал. 8, чл. 149, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 от Закона за устройството на територията, съобщава на Юмет Ерол Йозтюрк, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като наследник на Удае Яшарова Османова, наследник на Айше Юсуфова Булатова, наследник на Юсуф...

Съобщение до Магатай Аръкан

Обяви и съобщения | 19.12.2018

  Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 150, ал. 3 и ал. 8, чл. 149, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 от Закона за устройството на територията, съобщава на Магатай Аръкан, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като наследник на Недрет Аръкан, наследник на Осман Юсуфов Булатов, наследник на Юсуф Небиев Булатов...

Съобщение до Хюля Йозтюрк

Обяви и съобщения | 19.12.2018

  Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 150, ал. 3 и ал. 8, чл. 149, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 от Закона за устройството на територията, съобщава на Хюля Йозтюрк, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като наследник на Удае Яшарова Османова, наследник на Айше Юсуфова Булатова, наследник на Юсуф Небиев...

Обявление за издадена Заповед № 797/27.11.2018 г.

Обяви и съобщения | 17.12.2018

  Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 797/27.11.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР), в частта за УПИ Х-643 в кв. 83 по регулационния план на гр. Българево, община Каварна.