Обяви и съобщения

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 16.11.2017 год. от 15.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 26.10.2017

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на петно № 16 (шестнадесет) за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ по схема одобрена от Главния архитект на община Каварна на 04.05.2000г.  по скица № 242/04.05.2000г., находящо се в гр. Каварна, ул.”Г.С. Раковски”, в поземлен имот - публична общинска собственост, начин на трайно ползване по действащ ПУП – пешеходна зона...

Обявление на Заповед № 1069/25.10.2017 г.

Обяви и съобщения | 25.10.2017

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1069/25.10.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 214 в кв. 16 по регулационния план на с. Българево, община Каварна, област Добрич.

Обявление на Решение № 364 по Протокол № 27 от заседание на Общински съвет, проведено на 26.09.2017 г.

Обяви и съобщения | 19.10.2017

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 364 по Протокол № 27 от заседание проведено на 26.09.2017 г., Общински съвет-Каварна   Дава съгласие в качеството си на собственик на имот с идентификатор 07257.501.143 по кадастралната карта на с. Българево (УПИ XVI-143 в кв. 9 по регулационния план на с. Българево), имот с идентификатор 07257.501.712 (улица...

Обявление на Заповед № 1027/19.10.2017 г.

Обяви и съобщения | 19.10.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1027/19.10.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за част от ПИ 83 в кв. 30 по регулационния план на с. Българево, община Каварна, област Добрич.

Съобщение за одобрен Подробно-устройствен план-план за регулация

Обяви и съобщения | 16.10.2017

Община Каварна на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 1019 от 12.10.2017 г. на кмета на община Каварна е одобрен проект за ПУП-ПР за УПИ I-169, 253, 254, 303 в кв. 1 по плана на КК „Бялата лагуна”, с. Топола, община Каварна, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на...

Обявление на Заповед № 976/02.10.2017 г.

Обяви и съобщения | 16.10.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 976/02.10.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ IX-3002 и УПИ XV-9949,9950 в кв. 161 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.

Съобщение до Стефан Пламенов Папалезов – управител на ,,ПАУЪР ИНВЕСТ КО“ ЕООД

Обяви и съобщения | 12.10.2017

  Община Каварна във връзка с чл. 150, ал. 8 от ЗУТ и на основание чл. 61, ал. 3 от АПК съобщава на Стефан Пламенов Папалезов – управител  на ,,ПАУЪР ИНВЕСТ КО“ ЕООД, собственик на имот с идентификатор 72693.149.137 по КККР на с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич, че е издадена  Заповед № 925/15.09.2017 г. на Кмета на община Каварна, с която е одобрен подробен устройствен...

Съобщение на отдел „Устройство на територията и инвестиции“ при Община Каварна

Обяви и съобщения | 26.09.2017

  Община Каварна на основание 57а, ал. 5 от ЗУТ съобщава на собственика на преместваем обект по смисъла на чл. 56 от ЗУТ представляващ „гараж“, разположен в югоизточния край на общински имот с идентификатор 35064.501.1729 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, с адрес гр. Каварна, ул. „Сан Стефано“ № 12 – 14, че е издадена Заповед № 941 / 20.09.2017...

Съобщение за изработен ПУП-ПП в землище, с. Божурец

Обяви и съобщения | 25.09.2017

  Община Каварна на основание чл. 128, ал. (1) от Закона за устройството на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ подземен електропровод 20 kV от имот с идентификатор 05009.515.318 до съществуващ...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 11.10.2017 год. от 13.30 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 21.09.2017

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за продажба на общински поземлен имот, представляващ празен терен в урбанизирана територия на гр. Каварна:  Поземлен имот с идентификатор 35064.501.4381 по КККР на гр. Каварна с площ от 4157 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, при съседи: 35064.501.9671, 35064.48.66, 35064.48.67 и 35064.501.4380; идентичен с УПИ № ІV в кв. 327 по...