Обяви и съобщения

Обявление на Заповед № 1082/12.10.2016 г.

Обяви и съобщения | 23.11.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1082/12.10.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатва въз основа на чл. 150, ал. (1) от Закона за устройството на територията.  1.подробен устройствен план-план за застрояване...

Съобщение относно Подробен устройствен план – план за регулация за кв. 10, с. Топола

Обяви и съобщения | 22.11.2016

Община Каварна на основание чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) засягащ имот с идентификатор 72693.501.28 по КККР на с. Топола – част от УПИ XIV-28 в кв. 10 по регулационния план на с. Топола, община Каварна, област Добрич. На основание чл. 128, ал. (5) от Закона за...

Обява на Решение № 199 по Протокол № 15 от заседание проведено на 25.10.2016 г

Обяви и съобщения | 16.11.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 199 по Протокол № 15 от заседание, проведено на 25.10.2016 г, Общински съвет - Каварна 1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ І-169, 253, 254, 303, кв. 1; УПИ І-256, кв. 2; УПИ І-163, ІІ-181, ІІІ-206, ІV-175, кв. 3, по...

Обява на Решение № 196 по Протокол № 15 от заседание проведено на 25.10.2016 г.,

Обяви и съобщения | 16.11.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 196 по Протокол № 15 от заседание проведено на 25.10.2016 г., Общински съвет-Каварна 1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен плап (ПУП) - изменение на плана за регулация на село Топола, община Каварна, в частта за кв. 19, кв. 24 от улица и част от О.Т 115 до О.Т. 113. 2. Разрешава изработването на проект за...

Съобщение до Тина Мари Пиетрус

Обяви и съобщения | 16.11.2016

Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, съобщава на Тина Мари Пиетрус в качеството и на собственик на имот с идентификатор 35064.501.1124.2.12 по КККР  на гр.Каварна, че е издадена Заповед № 1149/08.11.2016 г. на кмета на община Каварна, с която е одобрен подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР), засягащ УПИ VI-1124 и УПИ XI-1047 в кв. 34 по регулационния план на...

Обявление на Заповед № 1146/08.11.2016 г.

Обяви и съобщения | 09.11.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1146/08.11.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 65543.22.8 по КККР на с. Свети Никола, община Каварна, област Добрич.   

Обявление на Заповед № 1099/20.10.2016 г.

Обяви и съобщения | 20.10.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1099/20.10.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ III-579 в кв. 181 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.  

Публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи,общинска собственост на 10.11.2016г. от 10:00ч.в сградата на Община Каварна-втори етаж,стая№209

Обяви и съобщения | 11.10.2016

№ Наименование Тип Количество в брой Начална тръжна цена за един брой Депозит в размер на 30% от началната тръжна цена за един брой 1 2 3 4 5 6 1 Менгеме Голямо 2 97.16 29.15 2 Менгеме голямо Голямо 1 41.58 12.47 3 Маса...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 27.10.2016г от 11:00 часа в залата на общината, на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 05.10.2016

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 27.10.2016 год. от 11.00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  За отдаване под наем на петно № 80 по схема за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ в град Каварна, находящо се в град Каварна ул.”Г. Кирков”, с площ от 16 кв.м, за извършване на търговска дейност. Начална тръжна наемна...

Община Каварна обявява публичен търг на 20.10.2016 год. от 10.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 30.09.2016

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на празен терен с площ от 161 кв.м, част от ПИ № 35064.501.3649 по КККР на град Каварна, урегулиран в УПИ № ХІІ в кв.326 по ПУП на гр.Каварна, целия с площ от 1384 кв.м, за поставяне и ползване на телекомуникационни съоръжения. Начална тръжна наемна цена 322,00лв. /без ДДС/ на месец.  Тръжните документи се закупуват от касата на общината...