Обяви и съобщения

Обявление на Решение № 364 по Протокол № 27 от заседание на Общински съвет, проведено на 26.09.2017 г.

Обяви и съобщения | 19.10.2017

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 364 по Протокол № 27 от заседание проведено на 26.09.2017 г., Общински съвет-Каварна   Дава съгласие в качеството си на собственик на имот с идентификатор 07257.501.143 по кадастралната карта на с. Българево (УПИ XVI-143 в кв. 9 по регулационния план на с. Българево), имот с идентификатор 07257.501.712 (улица...

Обявление на Заповед № 1027/19.10.2017 г.

Обяви и съобщения | 19.10.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1027/19.10.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за част от ПИ 83 в кв. 30 по регулационния план на с. Българево, община Каварна, област Добрич.

Съобщение за одобрен Подробно-устройствен план-план за регулация

Обяви и съобщения | 16.10.2017

Община Каварна на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 1019 от 12.10.2017 г. на кмета на община Каварна е одобрен проект за ПУП-ПР за УПИ I-169, 253, 254, 303 в кв. 1 по плана на КК „Бялата лагуна”, с. Топола, община Каварна, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на...

Обявление на Заповед № 976/02.10.2017 г.

Обяви и съобщения | 16.10.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 976/02.10.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ IX-3002 и УПИ XV-9949,9950 в кв. 161 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.

Съобщение до Стефан Пламенов Папалезов – управител на ,,ПАУЪР ИНВЕСТ КО“ ЕООД

Обяви и съобщения | 12.10.2017

  Община Каварна във връзка с чл. 150, ал. 8 от ЗУТ и на основание чл. 61, ал. 3 от АПК съобщава на Стефан Пламенов Папалезов – управител  на ,,ПАУЪР ИНВЕСТ КО“ ЕООД, собственик на имот с идентификатор 72693.149.137 по КККР на с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич, че е издадена  Заповед № 925/15.09.2017 г. на Кмета на община Каварна, с която е одобрен подробен устройствен...

Съобщение на отдел „Устройство на територията и инвестиции“ при Община Каварна

Обяви и съобщения | 26.09.2017

  Община Каварна на основание 57а, ал. 5 от ЗУТ съобщава на собственика на преместваем обект по смисъла на чл. 56 от ЗУТ представляващ „гараж“, разположен в югоизточния край на общински имот с идентификатор 35064.501.1729 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, с адрес гр. Каварна, ул. „Сан Стефано“ № 12 – 14, че е издадена Заповед № 941 / 20.09.2017...

Съобщение за изработен ПУП-ПП в землище, с. Божурец

Обяви и съобщения | 25.09.2017

  Община Каварна на основание чл. 128, ал. (1) от Закона за устройството на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ подземен електропровод 20 kV от имот с идентификатор 05009.515.318 до съществуващ...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 11.10.2017 год. от 13.30 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 21.09.2017

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за продажба на общински поземлен имот, представляващ празен терен в урбанизирана територия на гр. Каварна:  Поземлен имот с идентификатор 35064.501.4381 по КККР на гр. Каварна с площ от 4157 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, при съседи: 35064.501.9671, 35064.48.66, 35064.48.67 и 35064.501.4380; идентичен с УПИ № ІV в кв. 327 по...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 11.10.2017 год. от 14.30 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 20.09.2017

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ    за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Челопечене, общ.Каварна за срок от три стопански години - 2017г./2018г., 2018г./2019г. и  2019г./ 2020г. до прибиране на реколтата. Обект на търга е Поземлен имот с идентификатор ПИ 80340.22.1  по КККР на с.Челопечене, общ.Каварна, с площ от 8,987дка, трайно предназначение на...

Публичен търг с явно наддаване на 11.10.2017 год. от 15.30 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 20.09.2017

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Раковски, общ.Каварна за срок от три стопански години - 2017г./2018г., 2018г./2019г. и  2019г./ 2020г. до прибиране на реколтата.  Обект на търга е Поземлен имот с идентификатор ПИ 62092.21.4  по КККР на с.Раковски, общ.Каварна, с площ от 40,886дка, трайно предназначение на територията:...