Обяви и съобщения

Обявление за издадена Заповед № 68/18.02.2019 г.

Обяви и съобщения | 26.02.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 68/18.02.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I -143 и  УПИ II -143 в кв.25 по регулационния план на с. Вранино, община Каварна ,...

Обявление за издадена Заповед № 67/18.02.2019г.

Обяви и съобщения | 26.02.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 67/18.02.2019г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)за имоти с идентификатор 35064.500.918 и 35064.500.916 по КККР на гр. Каварна, област Добрич.

Обявление за издадена Заповед № 111/25.02.2019 г.

Обяви и съобщения | 26.02.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 111/25.02.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП- ПЗ) за ПИ 35064.17.62, по кадастралния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич. 

Обявление за издадена Заповед № 17/21.01.2019 г.

Обяви и съобщения | 26.02.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 17/21.01.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ IX -451, кв.24, по регулационния план на СО Топола, община Каварна, явяващ се имот с идентификатор 72693.510.451, по...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 20.03.2019 год. от 14,00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 21.02.2019

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на петно №3 (три) с идентификатор №35064.501.9976, за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ по схема одобрена от Главния архитект на община Каварна, в поземлен имот - частна общинска собственост по КККР на гр.Каварна, по ПУП в кв. 7 УПИ № І, ул.”Г.Кирков” № 14 (общински пазар), с площ от 11 кв. м по кадастър, за...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 20.03.2019год. от 14.30 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 21.02.2019

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на петно № 9 (девет) с идентификатор №35064.501.9970, за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ по схема одобрена от Главния архитект на община Каварна, в поземлен имот - частна общинска собственост по КККР на гр.Каварна, по ПУП в кв. 7 УПИ № І, ул.”Г.Кирков” № 14 (общински пазар), с площ от 11 кв. м по кадастър, за...

Обявление за издадена Заповед № 11/14.01.2019 г.

Обяви и съобщения | 28.01.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 11/14.01.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробно устройствен план- план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 35064.203.82 по КККР на гр. Каварна, община Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 10/14.01.2019 г.

Обяви и съобщения | 28.01.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 10/14.01.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробно устройствен план- план за застрояване (ПУП-ПЗ) в частта за УПИ І в кв. 184 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 8/14.01.2019 г.

Обяви и съобщения | 28.01.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 8/14.01.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробно устройствен план- план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 35064.500.199 по КККР на гр. Каварна, община Каварна.  

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 12.02.2019 год. от 14.00 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 18.01.2019

    ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на част от поземлен имот в с. Раковски, общ. Каварна, за срок от 5 (пет) стопански години за селскостопанска обработка - поставяне на преместваеми оранжерии 2018г./ 2019г., 2019г./ 2020г., 2020г./ 2021г., 2021г./ 2022г. и 2022г./ 2023г. до прибиране на...