Обяви и съобщения

Обявление за издадена Заповед № 298/02.05.2019 г.

Обяви и съобщения | 03.05.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 298/02.05.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XX, кв.214, по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 180/15.03.2019 г.

Обяви и съобщения | 29.03.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 180/15.03.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ IV – 6.7.9.10.13, кв. I и улица КК „ Бялата Лагуна“, община...

Обявление за взето решение № 582/26.02.2019 г. на Общински съвет Каварна

Обяви и съобщения | 21.03.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е взето Решение  № 582/26.02.2019 г. на Общински съвет Каварна, с което се разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация  (ПУП-ПР) за част от квартал 148, в обхват УПИ VIII и тупик за достъп до УПИ VIII и УПИ IX по плана на гр. Каварна, община...

Обявление за издадена заповед № 153/05.03.2019 г.

Обяви и съобщения | 06.03.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 17/21.01.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за  застрояване (ПУП-ПЗ)за имоти с идентификатор 35746.232.9  по КККР на с. Камен бряг, община Каварна.  

Обявление за издадена заповед № 152/01.03.2019 г.

Обяви и съобщения | 06.03.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 152/01.03.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация и  застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VI -3058 и УПИ V-3058, кв.219, по регулационния план на гр. Каварна, община...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 22.03.2019 год. от 14.00 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 05.03.2019

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от сграда в град Каварна – частна общинска собственост. Обект  на  търга е помещение № 1, представляващо склад, с площ 12,00кв.м (дванадесет квадратни метра) находящо се в сграда с идентификатор 35064.501.2320.3 по КККР на град Каварна с адрес: ул. „Черноморска“ № 117 (крайбрежна зона – срещу началото на...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 22.03.2019 год. от 14.30 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 05.03.2019

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от сграда в град Каварна – частна общинска собственост.  Обект  на  търга е помещение № 3, представляващо склад, с площ 14,00кв.м (четиринадесет квадратни метра) находящо се в сграда с идентификатор 35064.501.2320.3 по КККР на град Каварна с адрес: ул. „Черноморска“ № 117 (крайбрежна зона – срещу...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 22.03.2019 год. от 14.15 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 05.03.2019

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАН за отдаване под наем на част от сграда в град Каварна – частна общинска собственост. Обект  на  търга е помещение № 6, представляващо склад, с площ 12,00кв.м (дванадесет квадратни метра) находящо се в сграда с идентификатор 35064.501.2320.3 по КККР на град Каварна с адрес: ул. „Черноморска“ № 117 (крайбрежна зона – срещу...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 22.03.2019 год. от 14.45 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 05.03.2019

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАН за отдаване под наем на част от сграда в град Каварна – частна общинска собственост. Обект  на  търга е помещение № 4, представляващо склад, с площ 12,00кв.м (дванадесет квадратни метра) находящо се в сграда с идентификатор 35064.501.2320.3 по КККР на град Каварна с адрес: ул. „Черноморска“ № 117 (крайбрежна зона – срещу началото на...

Съобщение до Славчо Йорданов Славов

Обяви и съобщения | 28.02.2019

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 150, ал. 3 и ал. 8, чл. 149, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 от Закона за устройството на територията, съобщава на Славчо Йорданов Славов, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като наследник на Йордан Славов Димитров, наследник на Йордан Димитров Димов - собственик на имот с...