Обяви и съобщения

Обявление на Заповед № 1155/ 28.11.2017г.

Обяви и съобщения | 28.11.2017

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 1155 от 28.11.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация и застрояване ( ПУП- ПРЗ) за УПИ I и УПИ IX в кв. 157 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна.  

Обявление на Заповед № 1156/ 28.11.2017г.

Обяви и съобщения | 28.11.2017

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 1156 от 28.11.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация ( ПУП- ПР) за ПИ 87 в кв. 30 по регулационния план на с. Българево, община Каварна.  

Изработен ПУП-ПР за УПИ V-38, кв. 11, КК Карвуна

Обяви и съобщения | 24.11.2017

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация (ПУП- ПР) на КК Карвуна, с. Топола, общ. Каварна, в обхват УПИ V- 38, кв. 11, част от улица между кв.11 и кв. 14 от осова точка 109а до осова точка 112а и паркинг. Проектът се намира в отдел „Устройство на територията и инвестиции” при община Каварна...

Обявление на Заповед № 1143/ 20.11.2017 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 21.11.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 1143 от 20.11.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация и застрояване ( ПУП- ПРЗ) за УПИ I- 9517 и УПИ II- 9518 в кв. 15 по регулационния план на с. Било, община Каварна.

Публичен търг с явно наддаване на 08.12.2017 год. от 14.00 часа

Обяви и съобщения | 17.11.2017

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 08.12.2017 год. от 14.00 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Вранино, общ. Каварна за срок от три стопански години - 2017г./2018г., 2018г./2019г. и 2019г./ 2020г. до прибиране на реколтата. Обект на търга е Поземлен имот с идентификатор 12173.17.223...

Публичен търг с явно наддаване на 17.11.2017 год. от 14.00 часа

Обяви и съобщения | 01.11.2017

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 17.11.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на петно № 11 (единадесет) по схема за разполагане на преместваеми павилиони по чл.56 от ЗУТ, съгласно схема одобрена от Главния архитект на община Каварна на 24.10.2017г. по скица № 290/ 24.10.2017г., в поземлен имот с...

Обявление на Заповед № 1110/ 31.10.2017 г.

Обяви и съобщения | 01.11.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 1110 от 31.10.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено допускане изменението на подробен устройствен план- план за застрояване ( ПУП- ПЗ) за УПИ в кв. 327 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна.

Обявление на Заповед № 1098/ 27.10.2017 г.

Обяви и съобщения | 30.10.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 1098 от 27.10.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация ( ПУП- ПР) за УПИ VII- 78 и УПИ VIII- 78  в кв. 15 по регулационния план на с. Божурец, общ. Каварна.

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 16.11.2017 год. от 15.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 26.10.2017

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на петно № 16 (шестнадесет) за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ по схема одобрена от Главния архитект на община Каварна на 04.05.2000г.  по скица № 242/04.05.2000г., находящо се в гр. Каварна, ул.”Г.С. Раковски”, в поземлен имот - публична общинска собственост, начин на трайно ползване по действащ ПУП – пешеходна зона...

Обявление на Заповед № 1069/25.10.2017 г.

Обяви и съобщения | 25.10.2017

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1069/25.10.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 214 в кв. 16 по регулационния план на с. Българево, община Каварна, област Добрич.