Обяви и съобщения

Съобщение до Анастасия Томова Петрова

Обяви и съобщения | 10.01.2018

  Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Анастасия Томова Петрова в качеството и на наследник на УПИ I в кв. 30 по регулационния план на с. Българево, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация засягащ ПИ 87 в...

Обявление на Заповед № 1232/28.12.2017 г.

Обяви и съобщения | 29.12.2017

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1232/28.12.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ IX и УПИ X в кв. 4 по регулационния план на с. Българево, община Каварна, област Добрич.

Община Каварна обявява проектосписъци на комисията по картотекиране

Обяви и съобщения | 12.12.2017

Община Каварна, обявява проектосписъци на комисията по картотекиране относно лицата и семействата, които отговарят или не отговарят на условията на чл. 18 ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажба на общински жилища в сайта на Община Каварна - www.kavarna.bg, секция - обяви и съобщения, Заинтересованите лица могат да...

Обявление на Заповед № 1190/11.12.2017 г.

Обяви и съобщения | 11.12.2017

  З Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1190/11.12.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XX и УПИ XXI в кв. 20 по регулационния план на с. Топола, община Каварна, област Добрич.  

Обявление на Заповед № 1177/ 04.12.2017г.

Обяви и съобщения | 05.12.2017

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издадена Заповед № 1177 от 04.12.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, на основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, съдържащ следните самостоятелни части:   Подробен устройствен план- план за застрояване,...

Изработен ПУП-ПП в землището на с. Селце, община Каварна

Обяви и съобщения | 05.12.2017

  Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план- парцеларен план (ПУП- ПП) на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „ НЕТУОРКС- БЪЛГАРИЯ” ЕООД, на територията на община Каварна, със следните засегнати имоти- общинска собственост: 66113.14.165, 66113.14.166, 66113.15.72 и 66113.19.117 в землището на...

Съобщение до Тодор Василев Тодоров

Обяви и съобщения | 05.12.2017

  Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Тодор Василев Тодоров в качеството и на собственик на УПИ XII в кв. 6  по регулационния план на с. Свети Никола, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация в частта...

Съобщение до Пенка Милчева Наумова

Обяви и съобщения | 04.12.2017

  Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, съобщава на Пенка Милчева Наумова в качеството и на собственик на имот с идентификатор 72693.152.61 по КККР  на с. Божурец, че е издадено Разрешение за строеж № 114/ 11.10.2017г. за обект: „ Напорна канализация от КПС в поземлен имот ПИ 77693.154.22 до канализация гр. Каварна”. Цялата преписка към Разрешение за строеж № 114/...

Съобщение до Сълзица Емилова Русо

Обяви и съобщения | 04.12.2017

  Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, съобщава на Сълзица Емилова Русо в качеството и на собственик на имот с идентификатор 72693.152.61 по КККР  на с. Топола, че е издадено Разрешение за строеж № 114/ 11.10.2017г. за обект: „ Напорна канализация от КПС в поземлен имот ПИ 77693.154.22 до канализация гр. Каварна”. Цялата преписка към Разрешение за строеж № 114/...

Съобщение до Десислава Емилова Донован

Обяви и съобщения | 04.12.2017

  Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, съобщава на Десислава Емилова Донован в качеството и на собственик на имот с идентификатор 72693.152.61 по КККР  на с. Топола, че е издадено Разрешение за строеж № 114/ 11.10.2017г. за обект: „ Напорна канализация от КПС в поземлен имот ПИ 77693.154.22 до канализация гр. Каварна”. Цялата преписка към Разрешение за строеж № 114/...