Обяви и съобщения

Съобщение до Йорданка Петрова Иванова

Обяви и съобщения | 07.02.2018

    Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Йорданка Петрова Иванова в качеството и на собственик на УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV и УПИ XV в кв. 20 по регулационния план на с. Топола, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план...

Съобщение до Лиляна Йорданова Йорданова-Желева

Обяви и съобщения | 02.02.2018

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Лиляна Йорданова Йорданова-Желева в качеството и на собственик на УПИ XII в кв. 6 по регулационния план на с. Свети Никола, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация в частта за...

Съобщение до Тодор Георгиев Андонов

Обяви и съобщения | 02.02.2018

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Тодор Георгиев Андонов в качеството му на собственик на УПИ XII в кв. 6 по регулационния план на с. Свети Никола, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация в частта за УПИ XV и...

Съобщение до Огнян Тодоров Бонев

Обяви и съобщения | 31.01.2018

Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, съобщава на Огнян Тодоров Бонев в качеството му на собственик на имот с идентификатор 72693.501.316 по КККР  на с. Топола, че е изработен проект за промяна на регулацията (ППР) на УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XIX, УПИ XX, УПИ XXI и УПИ XXII от квартал 20 и план за застрояване (ПЗ) на УПИ XXV- 119, с. Топола, община Каварна. Цялата преписка се намира в отдел...

Обявление на Заповед № 45/29.01.2018 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 29.01.2018

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 45/19.01.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XV в кв. 183 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.   Публикувано на: 29.01.2018 г. Валидно до:...

Oбщина Каварна обявява на 16.02.2018 год. от 14.00 часа публичен търг с явно наддаване

Обяви и съобщения | 26.01.2018

    О  Б Щ И Н А    К А В А Р Н А обявява на 16.02.2018год. от 14.00 часа публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот, представляващ празен терен в урбанизирана територия, ПИ с идентификатор 48828.501.202 по КККР на с. Могилище, общ. Каварна, с площ от 887 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с ниско застрояване (до...

Обявление на Заповед № 33/ 22.01.2018г.

Обяви и съобщения | 24.01.2018

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издадена Заповед № 33 от 22.01.2018г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на Подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП- ПЗ) за имот с идентификатор 35064.501.1723 по КККР на град Каварна, община Каварна, област Добрич, представляващ УПИ IX в кв. 18 по регулационния...

Обявление на Заповед № 13/ 12.01.2018г.

Обяви и съобщения | 15.01.2018

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издадена Заповед № 13 от 12.01.2018г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на Подробен устройствен план- план за регулация (ПУП- ПР) за имот с идентификатор 35064.203.78 по КККР на град Каварна, община Каварна, област Добрич.

Съобщение до Анастасия Томова Петрова

Обяви и съобщения | 10.01.2018

  Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Анастасия Томова Петрова в качеството и на наследник на УПИ I в кв. 30 по регулационния план на с. Българево, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация засягащ ПИ 87 в...

Обявление на Заповед № 1232/28.12.2017 г.

Обяви и съобщения | 29.12.2017

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1232/28.12.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ IX и УПИ X в кв. 4 по регулационния план на с. Българево, община Каварна, област Добрич.