Обяви и съобщения

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 15.10.2019 год. от 14:30 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 19.09.2019

  за продажба на общински поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 35064.501.4272 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, четири, две, седем, две) по КККР на гр. Каварна, с площ от 376 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), представляващ УПИ  I I в кв....

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 15.10.2019 год. от 15:00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 19.09.2019

  за продажба на общински поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ 35064.501.9837 по КККР на гр. Каварна с площ от 461 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), представляващ УПИ I I в кв. 68, по действащ ПУП на гр. Каварна, при съседи: 35064.501.9871, 35064.501.9838, 35064.501.3470, 35064.501.3349,...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 15.10.2019 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 19.09.2019

  за продажба на общински поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ 35064.501.9846 по КККР на гр. Каварна с площ от 442 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), представляващ УПИ I в кв. 214, по действащ ПУП на гр. Каварна, при съседи: 35064.501.9868, 35064.501.9867, 35064.501.9847, 35064.501.3470....

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 15.10.2019 год. от 14:15 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 19.09.2019

  за продажба на общински поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ 35064.501.9848 по КККР на гр. Каварна с площ от 456 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), представляващ УПИ I I I в кв. 214, по действащ ПУП на гр. Каварна, при съседи: 35064.501.9866, 35064.501.9865, 35064.501.9849, 35064.501.3470,...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 15.10.2019 год. от 14:45 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 19.09.2019

  ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 15.10.2019 год. от 14:45 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на общински поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ 35064.501.757 по КККР на гр. Каварна с площ от 364 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско...

Обявление за издадена Заповед № 476/27.06.2019 г.

Обяви и съобщения | 27.06.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 476/27.06.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ XII, УПИ XIV и УПИ XXIII , кв. 6 по регулационния план  на с. Божурец, община Каварна,  област Добрич.  

Обявление за издадена Заповед № 477/27.06.2019 г.

Обяви и съобщения | 27.06.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 477/27.06.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I - 53, УПИ II -51,75 и УПИ XV-52, кв. 13 по регулационния план  на с. Камен бряг, община...

Съобщение до Стойко Великов Стойков от отдел УТИ

Обяви и съобщения | 27.06.2019

Община Каварна на основание чл.61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Стойко Великов Стойков, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като собственик на имот с идентификатор 35064.501.3465 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, че със Заповед 351/ 30.05.2019...

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на ПУП

Обяви и съобщения | 14.06.2019

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на обществено обсъждане на проект за проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ І-1190, УПИ ІІ ,,за озеленяване“ и пешеходна зона в кв. 150 На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията община Каварна съобщава, че се организира обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план...

Обявление за издадена Заповед № 299/02.05.2019 г.

Обяви и съобщения | 03.05.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 299/02.05.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XXXVII, кв.5, по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна.