Обяви и съобщения

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 275 по Протокол № 20 от заседание проведено на 28.03.2017 г., Oбщински съвет-Каварна

Обяви и съобщения | 12.04.2017

1. Дава предварително съгласие за провеждане на трасе на подземно водопроводно отклонение през общински имот с идентификатор 07257.52.87 в землище с. Българево, община Каварна, с начин на трайно ползване - път IV клас; 2. Одобрява представеното задание за изработването на проект за ПУП-парцеларен план; 3. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен...

Обявление за издадена Заповед № 266/ 11.04.2017г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 12.04.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена  Заповед  № 266/ 11.04.2017г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП- ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 04090.16.80. по КККР на с. Било, община Каварна, област Добрич, при спазване на нормите за застрояване, определени в...

Обявление на Заповед № 237/29.03.2017 г.

Обяви и съобщения | 29.03.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 237/29.03.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за ПИ 113 в кв. 22 по регулационния план на с. Поручик Чунчево, община Каварна, област Добрич.   

Обявление на Заповед № 215/24.03.2017 г.

Обяви и съобщения | 24.03.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 215/24.03.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) в частта за кв. 10 по регулационния план на с. Раковски, община Каварна, с обхват за имоти с идентификатори 62092.501.110 и част от 62092.501.9510 по...

Съобщение до Петър Красимиров Петров

Обяви и съобщения | 14.03.2017

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Петър Красимиров Петров в качеството му на наследник на имот с идентификатор 66113.14.58 по КККР на с. Селце, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване засягащ имот с...

Съобщение относно подробен устройствен план–план за регулация и застрояване за УПИ XIX-9981 в кв. 329, гр. Каварна

Обяви и съобщения | 13.03.2017

Община Каварна на основание чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) засягащ УПИ XIX-9981 в кв. 329 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич. На основание чл. 128, ал. (5) от Закона за устройството на територията в 14-дневен срок от съобщението...

Съобщение относно подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 66113.14.109 с. Селце

Обяви и съобщения | 13.03.2017

Община Каварна на основание чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) засягащ имот с идентификатор 66113.14.109 по КККР на с. Селце, община Каварна, област Добрич. На основание чл. 128, ал. (5) от Закона за устройството на територията в 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните...

Обявление на Заповед № 183/09.03.2017 г.

Обяви и съобщения | 09.03.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 183/09.03.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 66113.14.109 по КККР на с. Селце, община Каварна, област Добрич.  

Обявление на Заповед № 182/09.03.2017 г.

Обяви и съобщения | 09.03.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 182/09.03.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XIX-9981 в кв. 329 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.  

Oдобрен Подробно-устройствен план-план за регулация

Обяви и съобщения | 23.02.2017

Община Каварна на основание чл. 129, ал. (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 119 от 20.02.2017 г. на кмета на община Каварна е одобрен проект за ПУП-ПР за УПИ XVI-571 и УПИ XVII-571 в кв. 123 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич. Заинтересованите могат да се запознаят с одобрения проект в отдел „Устройство на територията и...