Обяви и съобщения

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 09.06.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 12.05.2017

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ На 09.06.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна   на втори етаж – стая №209 за отдаване под наем на петна № 1 (едно) с идентификатор №35064.501.9978, № 2 (две) с идентификатор №35064.501.9977, №11 (единадест) с идентификатор №35064.501.9968, №12 (дванадесет) с  идентификатор № 35064.501.9967, за разполагане на павилиони по чл.56...

Обявление на Заповед № 257/07.04.2017г.

Обяви и съобщения | 12.05.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 257 от 07.04.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ LXXXII в кв. 1 по регулационния план  на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.  

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 295 по Протокол № 21 от заседание проведено на 25.04.2017 г., Общински съвет-Каварна

Обяви и съобщения | 09.05.2017

1. Дава съгласие за провеждане на трасе на подземен електропровод 20 kV от Ж.Р. стълб в имот с идентификатор 66113.15.72, с. Селце до ГРУ в имот с идентификатор 35064.11.42, гр. Каварна, общ. Каварна през следните общински имоти: - имот с идентификатор 66113.15.72 по кадастралната карта на с. Селце ( с начин на трайно ползване- път IV- ти клас); - имот с идентификатор 35064.11.101 по кадастралната...

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 294 по Протокол № 21 от заседание проведено на 25.04.2017 г., Общински съвет-Каварна

Обяви и съобщения | 09.05.2017

1. Дава съгласие в качеството си на съсобственик в имот с идентификатор 35064.501.2503 по кадастралната карта на гр. Каварна, общ. Каварна съгласно Акт № 5457 за частна общинска собственост от 20.05.2015г. за изработване на проект за изменение на плана за регулация на гр. Каварна, общ. Каварна, в частта за УПИ V- 2503, кв. 324. 2. Одобрява представеното задание за изработването на проект за подробен...

Обявление на Заповед № 330/05.05.2017 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 09.05.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 330 от 05.05.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 35064.500.201 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, намиращ се в СО „Старите лозя”.

Обявление на Заповед № 275/13.04.2017 г.

Обяви и съобщения | 18.04.2017

      Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройство на територията обявява, че е издадена Заповед № 275 от 13.04.2017 г.  на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план за изменение на плана за регулация  (ПУП-ПР) в частта за УПИ III в кв. 327 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна,...

Решение № 277 по Протокол № 20 от заседание проведено на 28.03.2017 г.

Обяви и съобщения | 12.04.2017

1. Дава съгласие за промяна на трасето на улица от осова точка 34 до осова точка 29 в КК Карвуна, с. Топола, общ. Каварна, цел осигуряване на достъп до имот с идентификатор 72693.151.15, по кадастралната карта на с. Топола (морски плаж ,,Иканталъка 2“); 2. Одобрява представеното задание за проектиране на подробен устройствен план; 3. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен...

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 275 по Протокол № 20 от заседание проведено на 28.03.2017 г., Oбщински съвет-Каварна

Обяви и съобщения | 12.04.2017

1. Дава предварително съгласие за провеждане на трасе на подземно водопроводно отклонение през общински имот с идентификатор 07257.52.87 в землище с. Българево, община Каварна, с начин на трайно ползване - път IV клас; 2. Одобрява представеното задание за изработването на проект за ПУП-парцеларен план; 3. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен...

Обявление за издадена Заповед № 266/ 11.04.2017г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 12.04.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена  Заповед  № 266/ 11.04.2017г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП- ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 04090.16.80. по КККР на с. Било, община Каварна, област Добрич, при спазване на нормите за застрояване, определени в...