Обяви и съобщения

Обявление на Заповед № 929/12.09.2016 г.

Обяви и съобщения | 19.09.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 929/12.09.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива въз основа на чл. 150, ал. (1) от Закона за устройството на територията.  1. подробен устройствен план-план за регулация и застрояване 2....

Обявление на Заповед № 928/10.09.2016 г.

Обяви и съобщения | 19.09.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 928/10.09.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива въз основа на чл. 150, ал. (1) от Закона за устройството на територията.  1. подробен устройствен план-план за регулация и застрояване 2....

Обявление на Заповед № 904/08.09.2016 г.

Обяви и съобщения | 19.09.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 904/08.09.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ IV и УПИ V в кв. 156 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.  

СЪОБЩЕНИЕ ДО ГЕРГАНА БОЯНОВА ПАШОВА на основание чл.61, ал.3 от АПК

Обяви и съобщения | 17.09.2016

СЪОБЩЕНИЕ ДО ГЕРГАНА БОЯНОВА ПАШОВА на основание чл.61, ал.3 от АПК Община Каварна съобщава на Гергана Боянова Пашова, че е издадена заповед № 943 от 14.09.2016 година на кмета на община Каварна за прекратяване на наемното й правоотношение за общинско жилище с адрес: град Каварна, ул. „Стефан Караджа” № 32, ап. № 117.  Заповед № 943/14.09.2016г. подлежи на обжалване по реда на АПК...

Съобщение до Емил Цаков Ташев

Обяви и съобщения | 30.08.2016

Община Каварна на основание 61, ал. 3 от АПК, във връзка с § 4 от ПР на ЗУТ и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на Емил Цаков Ташев в качеството си на собственик на имот с идентификатор 35745.501.633 по КККР на с. Камен бряг, че е издадена заповед на кмета на община Каварна № 860/18.08.2016 г., с която се одобрява проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)...

Съобщение до Петя Веселинова Ташева

Обяви и съобщения | 30.08.2016

Община Каварна на основание 61, ал. 3 от АПК, във връзка с § 4 от ПР на ЗУТ и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на Петя Веселинова Ташева в качеството си на собственик на имот с идентификатор 35745.501.633 по КККР на с. Камен бряг, че е издадена заповед на кмета на община Каварна № 860/18.08.2016 г., с която се одобрява проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване...

Съобщение на отдел „Устройство на територията и инвестиции” до "ПРЕСА“ ЕООД с ЕИК 148092358, гр. Добрич

Обяви и съобщения | 29.08.2016

Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК съобщава на Николай Янакиев Колев – управител на "ПРЕСА“ ЕООД и Димитър Димитров Димитров - собственик на капитала на ,,ПРЕСА“ ЕООД с ЕИК 148092358, гр. Добрич, че е съставен Констативен акт по чл. 57а от Закона за устройство на територия № 4 / 27.07.2016г. от служители на отдел ,,Устройство на територията и инвестиции“ при...

Съобщение на отдел „Устройство на територията и инвестиции” до Юлияна Илиева Борисова – представител на ЕТ „Анелия-Юлияна Борисова”

Обяви и съобщения | 29.08.2016

Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК съобщава на Юлияна Илиева Борисова – представител на ЕТ „Анелия-Юлияна Борисова”, че е издадена Заповед № 747/ 27.07.2016 г. на кмета на община Каварна. Препис на заповедта е в прикачения файл.

Съобщение на отдел „Устройство на територията и инвестиции” до Юлияна Илиева Борисова – представител на ЕТ „Анелия-Юлияна Борисова”

Обяви и съобщения | 29.08.2016

Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК съобщава на Юлияна Илиева Борисова – представител на ЕТ „Анелия-Юлияна Борисова”, че е издадена Заповед № 561/ 02.06.2016 г. на кмета на община Каварна Препис на заповедта е в прикачения файл.

Съобщение до Денко Марчев Стойчев

Обяви и съобщения | 29.08.2016

Община Каварна на основание 61, ал. 3 от АПК, във връзка с § 4 от ПР на ЗУТ и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на Денко Марчев Стойчев в качеството си на собственик на имот с идентификатор 35745.501.157 по КККР на с. Камен бряг, че е издадена заповед на кмета на община Каварна № 860/18.08.2016 г., с която се одобрява проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване...