Обяви и съобщения

Обявление на Заповед № 12/11.01.2017 г.

Обяви и съобщения | 17.01.2017

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 12/11.01.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ VIII-571 в кв. 123 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.

Съобщение до Йорданка Василева Холевич

Обяви и съобщения | 17.01.2017

  Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Йорданка Василева Холевич в качеството и на собственик на имот с идентификатор 35064.13.86 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване...

Обявление на Заповед № 1272/22.12.2016 г.

Обяви и съобщения | 23.12.2016

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1272/22.12.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XIX-545 и УПИ XX-556 в кв. 141 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.  

Съобщение относно Подробен устройствен план–план за регулация за кв. 141, гр. Каварна

Обяви и съобщения | 23.12.2016

    Община Каварна на основание чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) засягащ УПИ XIX-545 и УПИ XX-556 в кв. 141 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич. На основание чл. 128, ал. (5) от Закона за устройството на територията в 14-дневен...

Съобщение до Антон Василев Гамалов

Обяви и съобщения | 08.12.2016

Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, съобщава на Антон Василев Гамалов в качеството му на собственик на имот с идентификатор 35064.501.1124.2.12 по КККР  на гр.Каварна, че е издадена Заповед № 1149/08.11.2016 г. на кмета на община Каварна, с която е одобрен подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР), засягащ УПИ VI-1124 и УПИ XI-1047 в кв. 34 по регулационния план на...

Обявление на Заповед № 1082/12.10.2016 г.

Обяви и съобщения | 23.11.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1082/12.10.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатва въз основа на чл. 150, ал. (1) от Закона за устройството на територията.  1.подробен устройствен план-план за застрояване...

Съобщение относно Подробен устройствен план – план за регулация за кв. 10, с. Топола

Обяви и съобщения | 22.11.2016

Община Каварна на основание чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) засягащ имот с идентификатор 72693.501.28 по КККР на с. Топола – част от УПИ XIV-28 в кв. 10 по регулационния план на с. Топола, община Каварна, област Добрич. На основание чл. 128, ал. (5) от Закона за...

Обява на Решение № 199 по Протокол № 15 от заседание проведено на 25.10.2016 г

Обяви и съобщения | 16.11.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 199 по Протокол № 15 от заседание, проведено на 25.10.2016 г, Общински съвет - Каварна 1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ І-169, 253, 254, 303, кв. 1; УПИ І-256, кв. 2; УПИ І-163, ІІ-181, ІІІ-206, ІV-175, кв. 3, по...

Обява на Решение № 196 по Протокол № 15 от заседание проведено на 25.10.2016 г.,

Обяви и съобщения | 16.11.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 196 по Протокол № 15 от заседание проведено на 25.10.2016 г., Общински съвет-Каварна 1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен плап (ПУП) - изменение на плана за регулация на село Топола, община Каварна, в частта за кв. 19, кв. 24 от улица и част от О.Т 115 до О.Т. 113. 2. Разрешава изработването на проект за...

Съобщение до Тина Мари Пиетрус

Обяви и съобщения | 16.11.2016

Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, съобщава на Тина Мари Пиетрус в качеството и на собственик на имот с идентификатор 35064.501.1124.2.12 по КККР  на гр.Каварна, че е издадена Заповед № 1149/08.11.2016 г. на кмета на община Каварна, с която е одобрен подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР), засягащ УПИ VI-1124 и УПИ XI-1047 в кв. 34 по регулационния план на...