Обяви и съобщения

Обявление на Заповед № 381/11.06.2018 г.

Обяви и съобщения | 11.06.2018

    Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 381/11.06.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I в кв. 102, по действащия регулационен план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.   Съобщението е...

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Обяви и съобщения | 10.05.2018

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности     ОБЩИНА  КАВАРНА УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ГР.КАВАРНА   Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности  Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и...

Решение № 448/ 17.04.2018 от заседание на Общински съвет-Каварна

Обяви и съобщения | 09.05.2018

Решение № 448/ 17.04.2018 от заседание на Общински съвет-Каварна   Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 448 по Протокол № 33 от заседание проведено на 17.04.2018 г., Общински съвет-Каварна реши:   Дава съгласие за провеждане на трасе на външен водопровод от тръбен кладенец Р104 до НР 6000куб.м., община Каварна, област Добрич, през следните...

Решение № 449/ 17.04.2018 от заседание на Общински съвет-Каварна

Обяви и съобщения | 09.05.2018

Решение № 449/ 17.04.2018 от заседание на Общински съвет-Каварна   Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 449 по Протокол № 33 от заседание проведено на 17.04.2018 г., Общински съвет-Каварна реши:   Дава съгласие за провеждане на трасе на външен водопровод от тръбен кладенец Р110 до НР 6000куб.м., община Каварна, област Добрич, през следните...

Обявление на Заповед № 266/03.05.2018 г.

Обяви и съобщения | 04.05.2018

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 266/03.05.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за ПИ 613 в кв. 61, по регулационния план на с. Българево, община Каварна, област...

Обявление на Заповед № 265/03.05.2018 г.

Обяви и съобщения | 04.05.2018

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 265/03.05.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ VI-1267 и УПИ VII-1266 в кв. 88, по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област...

Обявление на Заповед № 255/27.04.2018 г.

Обяви и съобщения | 04.05.2018

Обявление   Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 255/27.04.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72693.18.21 по КККР на с. Топола, община Каварна, област...

Съобщение до Анастасия Томова Петрова

Обяви и съобщения | 25.04.2018

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 129, ал. (2) от Закона за устройството на територията, съобщава на Анастасия Томова Петрова в качеството и на собственик на наследнически имот УПИ XI в кв. 30 по регулационния план на с. Българево, че със заповед на кмета на община Каварна № 204/16.04.2018 г. се одобрява проект за подробен устройствен план...

Община Каварна уведомява всички собственици на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 03.04.2018

  Община Каварна уведомява  всички собственици на пчели и пчелни семейства, във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба № 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,  че информацията за провеждане на растителнозащитни дейности ще бъде публикувана на сайта на...

Съобщение към собствениците на пчели и пчелни семейства, разположени на територията на община Каварна

Обяви и съобщения | 03.04.2018

  Във връзка с изпълнение на изискванията на чл.8 ал.2 и ал.6 от Закона за пчеларството, Общинска администрация – Каварна, напомня на собствениците на пчели и пчелни семейства, разположени на територията на община Каварна, че за да бъдат уведомявани за предстоящи пръскания и други мероприятия, които биха причинили вреди на техните пчели и евентуална продукция, е нужно да се...