Обяви и съобщения

Обявление за издадена Заповед № 476/27.06.2019 г.

Обяви и съобщения | 27.06.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 476/27.06.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ XII, УПИ XIV и УПИ XXIII , кв. 6 по регулационния план  на с. Божурец, община Каварна,  област Добрич.  

Обявление за издадена Заповед № 477/27.06.2019 г.

Обяви и съобщения | 27.06.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 477/27.06.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I - 53, УПИ II -51,75 и УПИ XV-52, кв. 13 по регулационния план  на с. Камен бряг, община...

Съобщение до Стойко Великов Стойков от отдел УТИ

Обяви и съобщения | 27.06.2019

Община Каварна на основание чл.61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Стойко Великов Стойков, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от (ЗУТ), като собственик на имот с идентификатор 35064.501.3465 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, че със Заповед 351/ 30.05.2019...

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на ПУП

Обяви и съобщения | 14.06.2019

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на обществено обсъждане на проект за проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ І-1190, УПИ ІІ ,,за озеленяване“ и пешеходна зона в кв. 150 На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията община Каварна съобщава, че се организира обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план...

Обявление за издадена Заповед № 299/02.05.2019 г.

Обяви и съобщения | 03.05.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 299/02.05.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XXXVII, кв.5, по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 298/02.05.2019 г.

Обяви и съобщения | 03.05.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 298/02.05.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XX, кв.214, по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 180/15.03.2019 г.

Обяви и съобщения | 29.03.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 180/15.03.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ IV – 6.7.9.10.13, кв. I и улица КК „ Бялата Лагуна“, община...

Обявление за взето решение № 582/26.02.2019 г. на Общински съвет Каварна

Обяви и съобщения | 21.03.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е взето Решение  № 582/26.02.2019 г. на Общински съвет Каварна, с което се разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация  (ПУП-ПР) за част от квартал 148, в обхват УПИ VIII и тупик за достъп до УПИ VIII и УПИ IX по плана на гр. Каварна, община...

Обявление за издадена заповед № 153/05.03.2019 г.

Обяви и съобщения | 06.03.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 17/21.01.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за  застрояване (ПУП-ПЗ)за имоти с идентификатор 35746.232.9  по КККР на с. Камен бряг, община Каварна.  

Обявление за издадена заповед № 152/01.03.2019 г.

Обяви и съобщения | 06.03.2019

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 152/01.03.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация и  застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VI -3058 и УПИ V-3058, кв.219, по регулационния план на гр. Каварна, община...