Обяви и съобщения

Община Каварна публичен търг с явно наддаване на 06.04.2020 год. от 14.00 часа в сградата на Община Каварна – втори етаж, стая № 209

Обяви и съобщения | 13.03.2020

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С  ЯВНО  НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА : № НАИМЕНОВАНИЕ ТИП Мярка Количество Начална тръжна цена за...

Съобщение до собствениците на преместваеми обекти

Обяви и съобщения | 21.02.2020

Общинска администрация - Каварна уведомява собствениците на преместваеми обекти (за търговски, административни, увеселителни и други обслужващи дейности), разположени на територията на община Каварна, че предстои извършване на проверка на място и по документи на всички преместваеми обекти, слънцезащитни съоръжения и търговските площи към тях, относно валидността на договорите за наем и на издадените...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 20.03.2020 год. от 14:30 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 21.02.2020

за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 35064.501.4358 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, четири, три, пет, осем) по КККР на гр. Каварна, с площ от 349 кв.м. (триста четиридесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м)., представляващ УПИ III в кв. 210 по действащ ПУП на гр....

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 20.03.2020 год. от 14:15 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 21.02.2020

за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 35064.501.4365 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, четири, три, шест, пет) по КККР на гр. Каварна, с площ от 472 кв.м. (четиристотин седемдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м)., представляващ УПИ XIV в кв. 171 по действащ ПУП на...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 20.03.2020 год. от 14:00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 21.02.2020

за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 35064.501.9847 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, девет, осем, четири, седем) по КККР на гр. Каварна, с площ от 456 кв.м. (четиристотин петдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м)., представляващ УПИ II в кв. 214 по действащ ПУП...

Община Kаварна обявява публичен търг с явно наддаване на 12.03.2020 г. от 14.15 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 20.02.2020

За отдаване под наем на терен на петно № 89 по схема за разполагане на павилион по чл. 56 от ЗУТ, в поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор№ 35064.501.9689 по КККР на гр. Каварна на пешеходна зона  по ул.“Добротица“, в съседство със северната страна на  ЖБ „Чайка“, с площ от 12,50 кв.м. за поставяне на преместваем обект, за търговска дейност...

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план

Обяви и съобщения | 07.02.2020

Община Каварна на основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че се организира обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в УПИ II ,,за озеленяване“ и УПИ V,,за курортна дейност“ в квартал 327, състоящо се в разделяне на УПИ II на два нови урегулирани поземлени имота- УПИ VI с отреждане...

Съобщение до Яна Костадинова Тодорова

Обяви и съобщения | 10.01.2020

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Яна Костадинова Тодорова, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от (ЗУТ), като наследник на имот с идентификатор 35064.500.869 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за...

Съобщение до Светослав Атанасов Георгиев и Димитър Атанасов Георгиев

Обяви и съобщения | 02.01.2020

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административно процесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Светослав Атанасов Георгиев и Димитър Атанасов Георгиев, в качеството си на заинтересовани лица по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, собственици  на част от  имот с идентификатор 32768.501.35 по КККР на с. Иречек, община Каварна,...

Съобщение до Мария Жекова Георгиева

Обяви и съобщения | 02.01.2020

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административно процесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Мария Жекова Георгиева, в качеството си на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, собственик  на част от  имот с идентификатор 32768.501.35 по КККР на с. Иречек, община Каварна, област Добрич, че е издадена...